A sátánt letipró rózsafüzér

Keresztre: Hiszekegy…

Nagyszemekre: Jézusom, Te végtelenül hatalmas vagy és szeretetre méltó. Kérünk Téged, parancsolj rá e tisztátalan lélekre, hogy hagyja el testvérünket, kit nagyon szeretünk.

Kisszemekre: Jézus nevében parancsoljuk: Távozz sátán vissza a pokolba, oda ahonnan jöttél!

Befejezésül: Drága Megváltónk, tudjuk, hatalmad olyan nagy, hogy még a tisztátalan lelkeknek is parancsolsz, és azok a Te szavad hallatára engedelmeskednek Neked. Ezért bízunk Benned, és ahogy a Gecemáni kertben mondtad, mi is mondjuk: „Atyám, legyen meg a Te akaratod és ne az enyém!”

Ígéretek:

Jézus: „Ígéretem különösen az ördögűző papoknak szól. Megadom nekik e rózsafüzér által a teljes bizalom és kitartás erényét, és a küzdelemben való mély buzgóságot,és legfőképpen az alázatosságot, melyet ellenségem nem tud elviselni. Végül megadom azt az erőt, mely erősen a sátán felett áll.”

Szűzanya: „Gyermekeim, szüntelenül mellettetek fogok imádkozni és segíteni. Megtanítalak titeket, hogyan kell mindvégig kitartani e hatalmas küzdelemben, mely Isten és a sátán között zajlik minden egyes lélekért.”

Én: Megkérdeztem, hogy ezt a rózsafüzért imádkozhatják-e mások is vagy csak a papok?

Jézus: „Gyermekem, ezt a rózsafüzért bárki imádkozhatja, ha úgy érzi, szüksége van rá. Nagyon szeretlek titeket kicsinyeim! Ezért is adtam nektek egy újabb fegyvert a kezetekbe, melynek segítségével győzedelmeskedni tudtok a sátán és csatlósai felett. Minél jobban növekszik a bűn a világon, annál több kegyelem és fegyver záporozik le az égből egészen a ti kezetekbe drága választottaim.”

Látomásban a pap az ördögűzés alatt jobb kezében tartotta a feszületet, mögötte pedig ezt a rózsafüzért imádkozták az emberek, melynek kegyelmével a Szűzanya a pap mellett térdelt és imádkozott. Majd Jézus lejött az égből, jobb kezével szeretettel megérintette a pap vállát, és a fénnyel, amely dicsőséges ruhájából áradt, megvakította a sátánt, aki fejét gyűlölettel elfordította és kúszva menekült a földön előle. Utána Jézus felemelte jobb kezét és azt mondta: „Parancsolom neked sátán, hagyd békén gyermekemet és menj ki belőle!” Szava hallatára a sátán felordított, majd félelmében engedelmeskedett Jézusnak, kiment gyermeke testéből és lelkéből, és tűz formájában csatlósaival együtt lement a pokolba. Végül a Szűzanya karjaiban vigasztalta megszabadult gyermekét, aki nagyon sírt.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/rozsafuzer/a-satant-letipri-rozsafuzerA feltámadás rózsafüzére

Keresztre:Hiszekegy…

Nagyszemekre: Jézusom, Te harmadnapra feltámadtál a halálból és ott ülsz a Mindenható Atya jobbján. Kérünk Téged, vezess el minket is az örök életre, ahol nincs többé bűn, csak szeretet és boldogság.

Kisszemekre: Szűzanyám, kérlek, segíts, hogy feltámadhassak a halálból és örökké élhessek.

Befejezésül: Atyám, Te végtelenül szeretsz minket, és tudjuk, hogy Mennyei Édesanyánk közbenjárása meghallgatod kérésünket. Ezért bízunk Benned, hogy miképpen Szent Fiadat feltámasztottad a halálból, úgy támasztasz fel minket is az örök életre. Ámen.

Ígéretek:

Jézus:

1. „Azoknak, akik naponta buzgón elmondják ezt a rózsafüzért, megígérem végtelen nagy szeretetem által, hogy nem vesznek el, hanem örökké élni fognak, mert ez az imádság olyan kegyelmekkel jár, amelyek nem engedik, hogy a kárhozat útjára léphessetek.”

2. „Szentlelkem vezetésével eljuttok Hozzám, és Én, mint szerető Istenetek, nagy boldogsággal fogadlak be titeket Atyám házába.”

3. Szűzanya: „Édesanyai szeretetem által megígérem, hogy sosem engedem el kezeiteket egészen addig, míg be nem vezetlek titeket a Mennyországba.”

Látomásban Jézus fehér ruhában kitárta kezeit a haldokló lelkek fölött, akikhez így szólt végtelen nagy szeretetében:

„Azt akarom, hogy mindnyájan feltámadjatok az örök életre. Megbánt bűneiteket végtelen nagy irgalmamban mind megbocsátottam. Jöjjetek hát kicsinyeim, és kövessetek Engem Atyám házába! Ott többé nem lesz szomorúság, csak örök boldogság.”

A lelkek sírtak nagy örömükben. A látomás végén a Szűzanya kezüket fogva bevezette őket a Mennyországába.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/rozsafuzer/a-feltamadas-rozsafuzereAz engesztelők rózsafüzére

Látomásban Jézus elkísért engem egy templomba, ahol minden ember zöld, hosszú ruhát viselt és együtt imádkoztak a keresztre feszített Jézus előtt, aki így szólt hozzájuk:

„Drága engesztelő gyermekeim! Nagy örömömet lelem bennetek. Hatalmas feladatot bíztam rátok, mely nem könnyű. Nagy árat fizettem értetek kicsinyeim, hogy megválthassalak titeket a bűn rabságából. Így Hozzám hasonlóan ti is imádkozzatok kitartóan egymásért. Ha mindvégig hűek maradtok a Legszentebb Szentháromsághoz, akkor nem kell félnetek a halál órájától. Mert az ilyen lelkeknek nagy örömben lesz részük odaát.”

Utána Jézus fehér ruhában, kezében egy szép csillogó rózsafüzérrel így szólt hozzánk:

„Drága gyermekeim! Atyám Szent Akarata, hogy mindnyájan engesztelő lelkületűek legyetek. Ennél nemesebb feladatot nem is kaphattatok volna Tőlünk. Égi fegyvereket küldünk le hozzátok, hogy fel tudjátok venni a harcot az ellenséggel, a bukott angyalokkal, akik szüntelenül gonosz terveket szőnek ellenetek, hogy minél előbb megkaparinthassanak titeket. Mert bizony mondom nektek: A sátán mindennél jobban gyűlöli azokat, akik rengeteg lelket rabolnak el tőle. De ne féljetek! Védelmem alatt álltok és nem eshet bántódásotok. Most úgy döntöttem, hogy végtelen nagy szeretetemben újabb imát adok nektek, az engesztelők rózsafüzérét.”

Az Úrjézus kezembe adta ezt a rózsafüzért, és meglepetésemre, nagyon nehéz volt.

Jézus:„Nagy fájdalom éri Szent szívemet, mikor látom gyermekeimet a kárhozat útján haladni.A bűn súlya egyre nagyobb! A ti feladatotok az, hogy minél több lelket megmentsetek. Ez a rózsafüzér oly nagy kegyelmekkel jár, melyet fel sem tudtok fogni igazán kicsi értelmetekkel.”

 

Az engesztelők rózsafüzére

Keresztre: Hiszekegy

Nagyszemekre: Jézusom, Te kereszthalálod által kiengesztelted bűneinket a Mennyei Atya előtt. Hálánk jeléül mi is szeretnénk Veletek, a Szentháromság személyeivel, és egymással kiengesztelődni, hogy többé ne legyen gyűlölet, csak békesség.

Kisszemekre: Jézusunk, Szűzanyánk, kérünk titeket, segítsetek, hogy úgy tudjunk imádkozni, mint ahogyan ti is tettétek, mikor köztünk éltetek a földön.

Befejezésül: Atyánk, bízunk a Te hatalmas irgalmadban és szeretetedben és abban, hogy engesztelésünk által még sok-sok lélek fog visszatérni Hozzád úgy, hogy minden vétküket megbánva kérnek bocsánatot Tőled.

Ígéretek:

Jézus:

1. „Azok a gyermekeimnek, akik ezt a rózsafüzért terjesztik, nagy szeretetemben megígérem nekik, hogy védelmem alatt fognak állni. Így az ellenség nem fogja tudni mit tegyen, hogy megszerezhesse magának ezeket a lelkeket.”

2. „Örömmel mondom nektek kicsinyeim, hogy sok-sok szent van körülöttem, akik földi életük során rengeteg lelket mentettek meg imájuk és szenvedéseik által. Azt akarom, hogy ti is szentek legyetek. Ezért Szentlelkemmel együtt oly kegyelmekkel árasztjuk el szíveteket, lelketeket, melyek elvezetnek titeket a szentté válás útjára.”

3. Szűzanya: „Drága gyermekeim! Minden örömöm a Szentháromságban és bennetek rejlik. Kérjétek bátran segítségemet, és én megígérem nektek, hogy teljesíteni fogom imában elém tárt kéréseiteket, melyek megegyeznek Atyám Szent Akaratával.”

20011.05.06.péntek Mária Magdolna

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/rozsafuzer/az-engesztelk-rozsafuezereAz Eucharisztia rózsafüzére

Jézus:„Gyermekeim, nehéz idők várnak rátok. Miután megtörtént a Nagy Figyelmeztetés, nem sokkal utána az ellenség felfedi magát. Először úgy fog mutatkozni előttetek, mint egy bárány. De később csatlósaival együtt farkasként fogja támadni és üldözni a keresztényeket. A gonosz legfőbb terve, hogy Engem megsemmisítsen az Oltáriszentségben. Ne féljetek kicsinyeim! Mert Én veletek vagyok a világ végezetéig. A sátán hatalma nem ér semmit Atyám végtelen nagy szeretetéhez képest. Mint szeretett teremtményeimen úgy akarok segíteni rajtatok, hogy amikor szükségetek van rá, gondoskodok arról, hogy lelketek nehogy táplálék nélkül maradjon. Mert bizony mondom nektek, ha nem lenne szentáldozás, akkor Örökre elvesznétek! Most újabb imát tanítok nektek, mely az utolsó időkre tartogatja számotokra a legtöbb kegyelmet. Legyetek hálásak érte! Mert isteni szeretetem által nem engedem, hogy elkárhozhassatok.”

Az Eucharisztia rózsafüzére

Keresztre: Hiszekegy…

Nagy szemekre: Jézusom, Te azt mondtad: „Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem.” Majd így folytattad: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, amely értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.”

Kis szemekre: Jézusom, alázattal kérlek Téged, ne engedd, hogy örökre elvesszek!

Befejezésül: Szűzanyám, bízom a te édesanyai közbenjárásodban, midőn imám meghallgatásra talál Szent Fiadnál. Valóban boldog embernek mondhatom magam, mert van, aki táplál, és nem engedi, hogy a sátán gonosz tervei által örökre elkárhozzunk.

Ígéretek:

Jézus:

1. „Nagy szeretetemben megígérem nektek, hogy isteni gondoskodásom által olyan papokat jelölök ki számotokra, akik ha kell, az életüket is feláldozzák Értem és a ti lelketekért. Így nem maradtok szentségek nélkül.”

2. „Sötétség idején fényességet adok nektek, hogy tudjátok, mit tegyetek váratlan helyzetekben.”

3. „Édesanyám oltalmába vesz mindnyájatokat. Ellene a gonosz semmit sem tehet.”

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/rozsafuzer/az-eucharisztia-rozsafuezereA bátorság rózsafüzére


Magyarország térképét láttam, melynek közepén a Szűzanya térdelt és imádkozott. Jézus odament szent édesanyjához egy hatalmas fénykarddal a kezében. Ezt a kardot Jézus Magyarország középpontjába helyezte. E kardra piros betűkkel ez volt ráírva: Istenhez hűséges, engesztelő harcosok fegyvere. A kard fénye belepte egész Magyarországot, melynek határait azok az angyalok őrizték, akik felvették a harcot az égben a bukott angyalok ellen. Az angyalok egymás kezét fogták, tekintetüket az égre emelték, ahol jelen volt a Mennyei Atya, aki fehér, ragyogó ruhát viselt és fején arany koronát. A Mennyei Atya levette az arany koronát és nagy szomorúsággal így szólt a magyarokhoz: Drága magyar népem! Meddig várjak még a ti megtérésetekre? Túl sok lehetőséget kínálok fel nektek, hogy időben helyrehozhassátok lelketek állapotát. Aki a bűnös életet választja, az nem méltó az én országomra. Nem szolgálhattok két úrnak egyszerre! Döntsetek, de jól gondoljátok meg, kit választotok, mert utána már késő lesz! Hamarosan elküldöm Szentlelkemet a világra. Mindenkinek kivétel nélkül megmutatom kereszten függő Szentfiamat, azokat a sebeit, melyeket a sok bűn elkövetésével okoztatok neki. Bizony, bizony mondom nektek, éljetek halálra készen! Kevés az idő! Óvjátok lelketek tisztaságát, járuljatok szentségekhez, de ami a legfontosabb, hogy mentsétek a lelkeket addig, míg van rá időtök. Megáldalak titeket a jó felkészülés lelkületével, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.”
Ezután láttam Szent Mihály arkangyalt, Szent István királlyal. Szent István így szólt a magyar engesztelőkhöz: „Drága engesztelő harcosok! Nagy küzdelem vár rátok, mely sok mindenben megnyilvánul majd. Fel kell vennetek a harcot a sátánnal! Ne engedjétek a gonosznak, hogy győzedelmeskedjen felettetek! Sose féljetek, csak bízzatok Isten szeretetében és irgalmában! Imádkozzatok a magyar egyházért, mert bizony, oda is befészkelte magát az ellenség! Gyakoroljátok a bűnbánatot, és legyetek irgalmasak, mert akkor Isten is irgalmazni fog nektek! Segítsetek egymásnak! Ne engedjétek, hogy a bűn felemésszen titeket! Mint királyotok, mélyen szívemen viselem sorsotokat. Készüljetek! Veletek vagyok, és a magyar szentekkel együtt imádkozom értetek.” Utána Szent Mihály odament az engesztelők vezetőjéhez, és így szól hozzá: „A legnagyobb feladatot bízták rád az égiek. Készítsd fel az embereket a harcra! Mondd meg nekik, hogy csakis szeretetegységgel tudjátok kivédeni a sátán támadásait!” Szent Mihály a fényes kardot az engesztelők vezetőjének adta, és azt mondta: „Segíteni fogok a harcban. Most pedig menj, és üzend meg harcostársaidnak, hogy fegyverkezzenek fel, és álljanak készen az idők végének legfontosabb küzdelmeire!” A Szűzanya megáldotta az engesztelők vezetőjét.
Ezután a Szentlélek Istent láttam, aki kezében egy gyönyörű rózsafüzért tartott, és így szólt hozzánk: „Gyermekeim, a Mennyei Atya áldásával, egy újabb fegyvert adunk a kezetekbe, mégpedig a bátorság rózsafüzérét. Szükségetek van a bátorság erényére, mert életetek folyamán még sok harcban, és üldöztetésben lesz részetek.”
Bátorság rózsafüzére
Keresztre: Hiszekegy
Nagy szemekre: Drága Szentlélek Istenünk, esedezve kérünk, add meg kegyelmed által a bátorság erényét! Segíts nekünk, hogy kitartó lélekkel tudjunk küzdeni legfőbb ellenségünk, a sátán ellen!
Kis szemekre: Szent Mihály arkangyal, légy a mi segítségünk, és tanítsd meg nekünk a szeretet és bátorság általi kitartó küzdelmet!
Befejezés: Drága Édesanyánk, tudjuk, hogy imáiddal, nagy szeretettel segítesz minket a nehéz küzdelemben. Bízunk édesanyai szeretetedben és abban, hogy segítséged által győzedelmeskedni fogunk a sátán felett.
Ígéretek:
Szentlélek: Ezen rózsafüzér által megadom hűséges gyermekeimnek azokat a kegyelmeket, melyek nemcsak megnövelik lelkükben a bátorság erényét, hanem erőt is adnak nekik ahhoz, hogy az üldöztetés során kitartóan ki tudják állni a kegyetlen kínszenvedéseket, megaláztatásokat, mindazt, amit az ellenség ellenük fog cselekedni. Emellett, megadom nekik végtelen nagy szeretetemben hitük bátor megvallásának kegyelmét.
Szent Mihály arkangyal: Megtanítom nektek, hogyan kell teljesen az Úrra hagyatkozni, és hogyan kell szembenézni félelmetekkel, melyet az ellenség ad a szívetekbe, hogy bátortalanná tegyen titeket, és gyáva módon feladjátok a küzdelmet.
Szentáldozás alatt, mikor magamhoz vettem az Úrjézus szent testét, Jézus szólt hozzám: Gyermekem, szeretetemmel megerősítelek, bátor harcossá teszlek, hogy félelem nélkül tudj szembenézni a sátánnal. Ne feledd, mindent szeretettel kell véghezvinni, mert csakis ez által tudsz győzedelmeskedni.
Szentáldozás után Szent Mihály arkangyal harci ruhába öltöztetett fel. Pajzsot, kardot, sisakot és egy szép rózsafüzért is adott nekem. Szent Mihály: A rózsafüzér, az egyik legfontosabb fegyver, mely nagy segítséget nyújt neked a nehéz küzdelemben.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/rozsafuzer/a-batorsag-rozsafuezereA Szűzanya, a mi égi királynőnk, rózsafűzére

Azt láttam, hogy sok ember indult el a rossz úton. A Szűzanya megjelent előttük, és azt mondta nekik: „Drága kicsinyeim, engedjétek meg, hogy megmentselek titeket!” De az emberek elutasították a Szűzanya segítségét. Ő szomorú könnyeket ejtett értük. Bár nem látták, de Ő lélekben mindvégig mellettük volt. Az emberek haladtak a széles úton, majd egyszer csak megjelent előttük a sátán, aki így szólt hozzájuk: „Most már mindnyájan az enyéim vagytok! Nem szabadulhattok tőlem, mert megkaparintottam lelketeket.” Közben a sátán csatlósai körbevették az embereket. Az egyik ember letérdelt és így imádkozott: „Segíts nekünk Szűzanyánk, ments meg minket!” A Szűzanya azonnal meghallgatta imáját. A Gyermek Jézussal együtt azonnal megjelent a sátán előtt, aki gyűlöletében azt kiáltotta: „Menj innen, asszony!” A sátánon érezni lehetett, hogy nem bírja elviselni a Szűzanya jelenlétét. Végül elmenekült csatlósaival együtt. Az emberek nagyon hálásak voltak a Szűzanyának. Jézus egyik gyermeke kezét a Szűzanya tenyerébe helyezte és azt mondta: „Gyermekeim, édesanyám az, aki összeköt titeket velünk, égiekkel. Kövessétek édesanyámat!”
Ezután azt láttam, hogy a Szűzanya egy arany úton haladt. Egyszer csak megjelent a sátán előtte. A Szűzanya mindvégig lehajtotta a fejét és nem nézett a sátánra. Majd az így szólt hozzá: „Meddig követed még uradat? Nem látod, hogy senki sem akar követni téged?” A Szűzanya azt felelte: „Ahogy földi életemben, úgy az égben is kitartóan követem Szentfiamat. Ha te is követsz engem, akkor megmutatom, milyen nagy az én édesanyai szeretetem gyermekeim iránt.” A sátán nem bírta elviselni azt a két szót, hogy „édesanyai szeretetem”, ezért azonnal eltűnt. A Szűzanya tovább haladt az úton. Miközben sétált, észrevette, hogy körülötte minden kietlen, az állatok elpusztultak, a fákon nem voltak levelek, virágok. Újból megjelent a sátán a Szűzanyának és azt mondta: „A bűn által, az egész világot a kezemben tartom. Mikor veszed észre, hogy már nem tudsz segíteni az emberiségnek? A Szűzanya azt felelte: „Tévedsz sátán, a világ Atyám kezében van. Tőle függ a te sorsod is. Hamarosan elveszíted hatalmadat, mert végül a szeretet győz. Hajolj meg teremtő Atyád előtt, és én megmutatom neked végtelen jóságát, szeretetét, melyet minden teremtménye iránt érez!” A sátán újból eltűnt. A Szűzanya tovább haladt az úton. A gonosz megmutatta neki, milyen sokan kerülnek a pokolba, majd azt mondta: „Nézd, mennyi lelket szereztem és ragadtam el Uradtól! Imáid nem érnek semmit.” A Szűzanya azt felelte: „Valóban igaz, hogy sokan élnek bűnös életet, de nem mindnyájan, mert vannak olyan lelkek, akik hűen szolgálják Szentfiamat. Ha nem fordultál volna Isten ellen, még mindig ott lehetnél a mennyben, örök boldogsággal a szívedben. A bűn viszont teljesen boldogtalanná tesz téged. Kérlek, engedd meg, hogy segítsek rajtad!’” A sátán elutasította a Szűzanya segítségét, és egy pillanat alatt eltűnt. Ezután a Szűzanya előtt megjelent a Mennyei Atya és így szólt hozzá: „Drága leányom, a kísértések idején, mindvégig hű maradtál hozzám. Ezért nagy szeretetemben meg akarlak ajándékozni téged. Bármit kérhetsz tőlem, én megadom neked!” A Szűzanya szeretettel és alázattal azt felelte: „Atyám, kérlek, adj még egy kis időt az emberiségnek! Sokan imádkoznak, így rengeteg lélek megmenekülhet. „A Mennyei Atya azt felelte: „Leányom, kérésedet meghallgattam, és teljesítem.”
Ezután Jézus elvitt a Mennybe, ahol nagy szeretettel ünnepelték a Szűzanyát, mint a Menny királynőjét. A Szűzanya boldogan nézett a szentekre, és az angyalokra. Majd odajött hozzám és kezében egy gyönyörű rózsafűzért tartott és így szól hozzám: „Drága kislányom, egy újabb rózsafűzért adok a kezetekbe, mely abban segít titeket, hogy elnyerhessétek örök üdvösségeteket. Kövessetek engem, tanuljatok tőlem! Megmutatom nektek, hogyan kell legyőzni a sátánt. Kérlek, terjesszétek ezt a rózsafűzért is minden ember között! Sok kegyelmet tudok általa kiesdeni számotokra. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében Amen.”
A Szűzanya, a mi égi királynőnk rózsafűzére
(Hagyományos rózsafüzéren)
Keresztre: Hiszekegy
Első 3 kisszem:
Édesanyám, követni akarlak téged, mert tudom, hogy az üdvösségre vezetsz minket!
Édesanyám, sok hálával tartozom neked, hiszen nélküled már örökre elvesztem volna.
Édesanyám, szeretlek téged, ahogy te is nagy, édesanyai szeretettel szeretsz minket.
Nagyszemekre:
Szűzanyánk, te a Teremtő tökéletes műve vagy, és az a misztikus gyűrű, mely az embert összeköti Istennel. Ezért bízunk benned, és követünk téged azon az úton, melyen végighaladtál.
Kisszemekre: Édesanyánk, nagy bizalommal kérünk, vezess el minket is abba az országba, ahol az örök élet boldogsága vár!
Befejezés: A Mennyei Atya a Szűzanyáról: „Íme, az én szeretetem bizonysága az ember iránt, aki számára tökéletes formát akartam a legártatlanabb és legszentebb testben. Ő előtte minden élő köteles meghajolni a teremtett világ három birodalmában, a mennyben, a földön és az alvilágban. A mennyben megkoronáztam a Szűzanyát, mert azt akarom, hogy Ő legyen a ti királynőtök, mivel ő számomra végtelenül szent.
Ígéretek: Szűzanya:
  1. Megígérem nektek, hogy nem hagylak el titeket addig, míg be nem léptek velem a Mennyországba. Mert aki követ engem, és nekem szenteli életét, az általam megtalálja üdvösségét!
  1. Míg éltek, szüntelenül közbenjárok értetek Szentfiamnál, aki végtelen szeretetében megadja nektek mindazt a kegyelmet, mely lelketek üdvére szolgál.
  1. Szent Atyám akarata által, halálotok előtt úgy mutatkozom előttetek, mint a ti égi királynőtök.
  1. A külön ítéletkor mindvégig mellettetek fogok állni, és megvédelek titeket a sátántól
A szentmise alatt a szentáldozásnál Szűzanya felém nyújtotta jobb kezét és azt mondta: „Gyermekem, csak fogd a kezem, és Én, elvezetlek téged Atyám országába!” Szentáldozás után a Szűzanyával ott álltunk a mennyország kapuja előtt, mely megnyílt előttünk és együtt léptünk be oda.
Mária Magdolna

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/rozsafuzer/a-szzanya-a-mi-egi-kiralynnk-rozsafzere