HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

január 2021
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.12.28. 19:57 :: Andre Lowoa

2020. december 28. Az Úr Jézus…

„Nyisd ki a Szentírást!” Mt 25, 12-13: „Jézus válaszolt: Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”

„Drága gyermekeim! Legyetek készen, mert abban az órában jövök el értetek, amikor nem gondoljátok. Szüntelen készenlétet kértem tőletek azért, mert ha várjátok a Velem való nagy találkozást, akkor a kegyelem állapotában vagytok. Ha pedig ilyen lelkülettel éltek, akkor magatokba tudjátok szívni kegyelmeimet, mint száraz szivacs a vizet. A szívetek tárva-nyitva van Előttem. Én vagyok kicsi szívetek Lakója, Aki az Oltáriszentségben belétek költözöm. Ó, mily nagyon vágyom rá, hogy minden ember szíve az Én otthonom legyen!

Drága gyermekeim! Ebben a zűrzavaros időben, amikor mindent a feje tetejére állított a gonosz, csak Én vagyok egyedüli örömötök, vigaszotok, reményetek és életetek célja. Csak Bennem talál nyugalmat lelketek. Csak az Én szárnyaim alatt tudtok megpihenni. Csak az Én irgalmas Szívemben tudtok elrejtőzni a gonosz támadásai elől. Helyet készítettem nektek Szívemben. Szívem a ti egyedüli, menedéketek, lakásotok, felüdülésetek, megpihenésetek, nyugalmatok, táplálékotok, mert szeretetemmel mindig kielégítelek, és örökké boldoggá teszlek benneteket.

Simuljatok bele egészen akaratomba! Mindig a Miatyánknak ezt a részét ismételgessétek: „Atyám, Aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te Akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is.” Ha az Én Akaratom és Országom beteljesülésére vágyódtok, akkor mindig elégedettek lesztek sorsotokkal. Ha úgy fogadjátok el a körülményeket, ahogy vannak, soha nem fogtok csalódni. Ha mindig mély alázattal belesimultok akaratomba, és csak arra vágyódtok, hogy örök, rátok vonatkozó tervem teljesedjék rajtatok, akkor rájöttök, hogy mindaz a jó és rossz, ami titeket ér, benne van rátok vonatkozó örök tervemben. Azért, mert a keresztek hoznak közelebb Hozzám és egyesítenek Velem, a Keresztre-feszítettel. Az örömök pedig erőforrások a szenvedések elviselésére. Így lássátok a körülményeket, amelyek forgandók: hol jók, hol rosszak.

Azt kérem, hogy Én legyek mindig életetek központja, reménye, fénye, boldogsága! Mindent úgy tekintsetek kívülem, mintha már nem is lennének. Legyenek azok személyek, vagy tárgyak. Azért, mert ez a világ elmúlik, és amikor kiléptek testetekből, itt fogtok hagyni mindent. De Engem, aki örök vagyok és szívetek Jegyese, magatokkal visztek, hisz mindig veletek vagyok, soha nem hagylak el. Veletek maradok ebben a siralomvölgyben és az örök boldogságban.

Én hívtalak létre benneteket, Én akartam, hogy éljetek. Öröktől fogva kiválasztottalak titeket, hogy csak az Enyéim legyetek, csak az Én szeretetem tejét szívjátok magatokba, és vessetek el mindent, ami elválasztana Tőlem. Tagadjátok meg magatokat, ne álljatok szóba a kísértővel és soha ne kövessetek el bűnt! Amikor a gonosz kísért benneteket, és elétek hozza a bűnt, mint valami szép dolgot, gondoljatok mindig az Én megkorbácsolt, vérző Testemre, keresztre feszített Tagjaimra, amelyeket átszegeztek a ti üdvösségetekért. Szoruljon el a szívetek, és lássátok, hogy ártatlanul mennyit szenvedtem értetek azért, hogy megmentselek titeket az örök haláltól. Én mindig megadom nektek a kegyelmet, és eszetekbe juttatom ezeket a gondolatokat, és eltorlaszolok előttetek minden bűnre vezető utat, hogy soha ne tudjatok megbántani Engem. Azért, mert nektek az lenne a leges-legrosszabb, ha elszakítanátok magatokat Tőlem. Én pedig misztikusan újra meghalnék, ha el kellene veszíteni titeket.

Gyermekeim! Senki sem szeret úgy benneteket, a Mennyben és a Földön, mint Én. Ezért csak Hozzám ragaszkodjatok, szeressetek viszont Engem teljes szívetekből, teljes lelketekből, teljes elmétekből és minden erőtökből! Felebarátaitokat pedig Értem szeressétek úgy, ahogy Én szerettelek titeket, hogy feláldoztam Magamat értetek. Azt akarom, hogy ti is áldozzátok az életeteket Értem, Aki a rátok bízottakban vagyok jelen, hisz ezt mondtam: amit a kicsinyek közül eggyel tesztek, azt Velem teszitek. Ne sajnáljátok az időt, a fáradságot, amikor a lelkek megmentéséről van szó. Józanul osszátok be az időtöket, kérjétek, hogy mindig Én őrködjek fölöttetek, Én áldjam és többszörözzem meg az erőtöket, hogy jusson mindazokra, akiknek valóban szüksége van rátok. Kérjetek Tőlem lelkeket, akik mindörökké szeretnek majd Engem.

Kicsi gyermekeim! Én megőrizlek és megvédelek benneteket a gonosz minden cselvetésétől és megtartalak az életszentség útján, amíg el nem éritek célotokat, az örök üdvösséget. Szívem szeretete átölel, beburkol, irgalmas Szívem a ti örök menedéketek, melyet értetek döfött át a katona lándzsája. Azért szálltam le Atyám öléből és megtestesültem a Legszentebb Szűz méhében, hogy feláldoztassak értetek a keresztfán. Föl nem foghatjátok ezt a hatalmas, isteni bölcs szeretetet. Áldásom kísér benneteket minden lépésetekben, megőriz egész életetekben, hogy csak az Enyéim legyetek és maradjatok mindörökké. Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem túlcsorduló, örök szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Máté 24, 2: „Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.”

Jézus mondja: „Ugyanígy fogja a gonosz lerombolni Egyházamat, ahogy a jeruzsálemi templomot annak idején. De nem azért, mint a jeruzsálemi templomot, ami soha nem épült újjá, mert az ószövetséget felváltotta az új, hanem azért, hogy Egyházamat Én magam építsem újjá a Szentlélekben, az ezer éves béke uralmában, ahol híveim igazságban és életszentségben fognak élni. Az új világban, az ezer éves béke uralmában az emberek nem úgy fognak szaporodni, ahogy most, hanem úgy, ahogy Én öröktől fogva elterveztem. Erkölcsösek lesznek és szentül fognak élni. Az érzékiség bűne miatt bukott el Éva és Ádám. Az Én legszentebb Anyám szeplőtelenül fogant. Én a Szentlélektől fogantam szeplőtelen Anyám szűzi méhében. Mária által egy új teremtés lett. Az új világban is így kell lenni, nem is lehet másként.  A jelen világ minden bűnét átszövi az érzékiség. Az abortuszok, a házasságtörések, a szerelemféltésből származó gyilkosságok, a paráznaság, mind ebből származnak. Ez az első emberpár bukásának a következménye. Amikor ezer évre megkötözöm a sátánt, nem tud többé kísérteni.  Visszaállítom azt a paradicsomi állapotot, amire teremtettem az embert.”

Máté 24, 4-14: „Jézus így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.12.27. 19:55 :: Andre Lowoa

2020. december 27. Az Úr Jézus…

Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: Júdás levele 1-25-ig.

Júd 1, 4: Mert bizonyos emberek befurakodtak közétek, akiknek az ítéletük már rég megíratott; ezek az istentelenek Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, az egyetlen Urat, Urunkat, Jézus Krisztust pedig megtagadják.

Jézus: „Ma sok eretnek van. Rájuk vonatkozik Szent Pál írása:”

„Csodálkozom, hogy attól, aki meghívott titeket Krisztus kegyelmére, ilyen hamar átpártoltatok egy más evangéliumhoz, jóllehet nincs más; legföljebb néhány ember akad, aki megzavar titeket, és igyekszik elferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen! Amint már kijelentettük, most újra megismételjük: Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok: átkozott legyen!” (Gal 1, 6-9)

Jézus: „Akik ilyet tesznek, mind a pokol tüzére kerülnek. Nyisd ki a Szentírást!”

Zsid 2, 2-4: Ha ugyanis már az angyaloktól meghirdetett tanítás annyira kötelező volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség elvette méltó büntetését, hogyan menekülhetnénk meg mi, ha semmibe vesszük azt a mérhetetlen üdvösséget, amelyet először az Úr hirdetett, azután a fültanúk megszilárdítottak köztetek, az Isten pedig különféle jelekkel, hatalmas csodákkal, és a Szentlélek tetszése szerint osztogatott adományaival igaznak bizonyított.

Júd 7: Ugyanígy Szodoma és Gomorra, valamint a szomszédos városok, amelyek hozzájuk hasonlóan kicsapongó életet éltek, és természetellenes gyönyöröket hajhásztak, intő példák a számunkra: az örök tűz lett a büntetésük.

Jézus: „Mindenki, aki bűnben él, megkapja méltó büntetését. Manapság az alávalóságokat magasztalják az emberek, a szent tanítást pedig elvetik. Ma bűnösebb a világ, mint Szodoma és Gomorra korában. Ezért sajnos sok lélek megy a pokolba. Ti mutassatok jó példát, és az életetek feláldozása árán is maradjatok hűségesek tanításomhoz. Ha mindhalálig kitartotok, nagy lesz jutalmatok a Mennyben. Nyisd ki a Szentírást!”

Mt 25, 46: Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.

Júd 12: Ezek szennyfoltok szeretetlakomáitokon,…amelyekre az örök sötétség homálya vár.

Jézus: „Sajnos sokan végeznek szentségtörő áldozást, akik súlyos bűnben élnek. Ezek mind az ítéletükre cselekednek.”

Júd 14-15: „Nézzétek, közeleg az Úr szentjeinek tízezreivel, hogy ítéletet tartson mindenek fölött, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövetett, és minden káromló szóért, amit az istentelen bűnösök a szájukon csak kiejtettek.”

Jézus: „Már közel van dicsőséges visszajövetelem, amikor ítéletet tartok a világ fölött. Igyekezzetek megtérni, bűnbánatot tartani, amíg még a kegyelem ideje tart, mert utána beköszönt az igazságosság órája. Nyisd ki a Szentírást!”

2Tessz 1, 6-9: „Méltányos egyébként, hogy az Isten üldözőiteknek üldözéssel fizessen meg. Nektek, üldözötteknek pedig velünk együtt megnyugvást adjon, amikor Urunk Jézus eljön hatalmas angyalseregével a mennyből, s lobogó tűzzel megbünteti azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus evangéliumának nem engedelmeskednek. Örök kárhozattal fognak bűnhődni: eltaszítva az Úr színe elől és távol fönséges hatalmától.”  2, 3-4: „be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani.”

Jézus: „Most fog fellépni az antikrisztus. Óvakodjatok tőle! Hízelgő modorával és hamis csodáival sokakat meg akar téveszteni, hogy utána a kárhozatra taszítsa őket. Ha megtartjátok tanításomat, és kitartotok Mellettem mindhalálig, üdvözültök. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, és minden kegyelmet megadok nektek.”

Szentírási megerősítés: Mk 2, 27: „Jézus mondta”

2020. december 27. Szent Család vasárnapján az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Már kézzel foghatóak a jelek, a próféciák beteljesülnek. A sátán türelmetlenül várja győzelmét és emberének fellépését. Amikor azt hiszi, hogy győzött, akkor fogom letaszítani a pokol mélyére, és ezer évre megkötöztetem Szent Mihállyal. Akkor teljesül be Legszentebb Édesanyám Szeplőtelen Szívének diadala, ami az Én győzelmem az Oltáriszentségben. Akkor fognak Engem méltóképpen imádni, és a legnagyobb tiszteletet akkor adják meg Nekem. Az új világban mindenkit szentté formálok. Mindenki olyan lesz, amilyennek öröktől fogva elgondoltam. Mindenkin be fogom teljesíteni rá vonatkozó, örök, szent tervemet.

Drága gyermekeim! Várjátok ezt a világot, az ezer éves béke uralmát, amikor megújítom az eget és a földet – és ez előtt visszajövök teljes dicsőségemben, az ég felhőin.

Gyermekeim! Értsétek meg: ez a világ annyira bűnös, hogy meg kell semmisülnie. Ha bármi megmaradna belőle, akármilyen jónak látszik is, az újra csak bűnt szülne, és újra elhatalmasodna a rossz. Ahogy Szodoma és Gomorra elpusztult a kénköves eső miatt, és ahogy Babilon is megsemmisült, úgy erre a világra is a pusztulás vár, mégpedig tűz által.

Gyermekeim! Már minden beteljesült, amit az Evangéliumban előre megmondtam. Az egész földkerekségen hirdetik az Evangéliumot, és az emberiség eljutott a fegyverkezésnek arra a fokára, hogy bármikor meg tudja semmisíteni a világot. Erre szoktam mondani: „az óra itt van”, vagyis minden feltétel adott, hogy beteljesüljenek a próféciák. A bűn ellepte a világot, a gonoszság hatalma munkálkodik, démonok milliárdjai lepték el a világot az emberek gonoszsága által, mert mindenki, aki a bűnt szereti és elköveti, lehívja magára a gonosz démonokat. Már csak egyért imádkozzatok: hogy mielőbb visszajöjjek a földre, és megítéljem a világot, újjáteremtsem azt, és elhozzam a béke uralmát. Amint ígértem a Máté 24-ben, az időt le fogom rövidíteni, sőt, már részben meg is tettem, hogy még kevesebb ideje legyen a gonosznak arra, hogy az embereket megtévessze, sőt, ha lehetséges volna, még a választottakat is.

Drága gyermekeim! Minden jó és rossz cselekedet megkapja jutalmát, vagy büntetését aszerint, amit érdemel. Ti, drága kicsinyeim, tegyétek továbbra is a jót, folytassátok az imát a bűnösökért, és ne múljon el nap anélkül, hogy ne kérnétek, hogy jöjjek vissza minél előbb dicsőségemben megítélni élőket és holtakat, és jöjjön el az Én királyságom. Mindennap ezt imádkozzátok a Miatyánkban, de sajnos némelyek csak úgy mondják, mint egy megszokott szöveget anélkül, hogy tettekre váltanák, vagy a szívükben vágyakoznának a beteljesedésre. Az Egyház kétezer éve imádkozza: jöjjön el az Isten Országa, legyen meg az Ő akarata, amint a Mennyben, úgy a földön is. Ehelyett az egyén magát állítja a központba, Istent kirekeszti az életéből, és azt hiszi, hogy csak az a fontos, hogy az ő akarata teljesüljön. Ezért van ennyi bűn a világon, és ennyi boldogtalan ember. Ha a Mennyországot örök boldogságnak hívjátok – és jól teszitek, mert az –, akkor a föld is csak úgy válhatna boldog létezéssé, ha Isten akarata teljesülne rajta. Ezt pedig nem volna nehéz elérni, ha az emberek elfogadnák az Atya akaratát, megtagadnák magukat, és keresztjüket hordozva segítenék a rászorulókat és egymást.

Drága kicsinyeim! Most, így a karácsony utáni közeli napokban fájó szívvel veszem tudomásul, hogy nem kellek, a születésnapomat átírták: már régen nem az Én ünnepem, hanem az anyagi jólét forrása, az üzletek fellendülése és a szórakozásé. Megengedtem ezt a járványt, ami elősegíthetné, hogy az emberek magukba tekintsenek, egyéni imában keressenek és megtaláljanak Engem, de sajnos nem teszik.

Drága gyermekeim! Az óra eljött. Már minden készen áll arra, hogy a föld tűz által megsemmisüljön, hogy újjáalkossam, és elérkezzen a mennyei Paradicsom, az ezer éves béke uralma. Ezt várjátok, ezután sóvárogjatok, ezért imádkozzatok, hogy mielőbb visszatérjek az ég felhőin, és beteljesítsem szavaimat. Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Szavaim igazak és ámenek. Aki Bennem hisz, ha meghal is, élni fog. Teljesítsétek törvényeimet, a szeretet főparancsát, és akkor nem éltetek hiába, mert eléritek az örök boldogságot és a békét. Fogadjátok áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Zsid 11, 2: „Isten szava”

Imádság az Úr Jézus Dicsőséges Visszajöveteléért: Az Úr Jézus folytatta: „Drága gyermekeim! Most a világ mélyponton van. Ebből csak az Én dicsőséges visszajövetelem által szabadul meg. Kérjetek Engem mindennap ezzel az imával:

„Drága Jézusom! Leborulok Előtted és hálát adok Neked azért, hogy megváltottál. Szeretlek Téged önmagadért és köszönöm, hogy velünk maradtál. Köszönöm, hogy nem hagytál el bennünket a végső harcban, amikor a sátán minden eszközt bevet, hogy a lelkeket kárhozatba taszítsa. Jézusom, jöjj! Jöjj minél előbb vissza az ég felhőin úgy, ahogy megígérted. Jöjj vissza dicsőséges fényedben, hatalmadban, jóságodban és szeretetedben! Jöjj, és ítéld meg a földet! Szabadíts meg a gonosztól! Áradjon ki a Te jóságod, igazságod, szereteted, fényességed! Áraszd ki ránk megváltásunk dicsőségét: hatalmas szeretetedet! Jöjj vissza, Jézus, tégy rendet ebben a zűrzavaros világban! Tégy minket olyan ártatlanokká és tisztákká, mint a gyermekek! Tisztíts meg minket bűneinktől, hogy gyermeki lélekkel emeljük Hozzád kezünket és lelkünket, hogy Téged méltóképpen imádjunk és szeressünk úgy, hogy megtesszük akaratodat! Jöjj vissza, Jézus, az ég felhőin, és szád leheletével semmisítsd meg a gonoszt! Ne engedd, hogy tovább uralkodjon rajtunk! Mentsd meg a Te ártatlan kicsinyeidet, akik Benned remélve Hozzád kiáltunk! Tebenned hiszünk és Tőled várjuk életünk jobbra fordulását és megváltásunkat. Jöjj, Jézus, jöjj! Szent angyalaiddal és az üdvözült seregekkel kiáltjuk: Marana Tha! Jöjj el, Uram, Jézus! Tisztítsd meg a földet, kötözd meg a sátánt úgy, ahogy a Szentírásban megígérted: ezer évre! Újítsd meg a földet, s hozd el nekünk az ezer éves béke uralmát! Jöjj, Uram, Jézus, jöjj, jöjj! Szentlélek, áradj ki ránk! Te imádkozz bennünk és általunk, Te kérleld bennünk a szentséges Urat, hogy méltóztasson leszállni az Atya öléből, és mielőbb megtisztítsa és megújítsa ezt a siralomvölgyet! Az Ő dicsősége és fényessége ragyogja be a világot, és az emberek szüntelenül magasztalják, dicsőítsék és megvallják az Úr nevét. Jöjj, Jézus, jöjj! Aki vértől ázott ruhát viselsz, Aki meghaltál, és most örökké élsz. Jöjj, feltámadott Urunk! Kérve kérünk! A lelkünkkel kérünk, mert ajkunk elégtelen arra, hogy kérleljen. Égig érő vággyal kérünk, jöjj vissza Urunk! Jöjj a te népedhez, aki hív Téged, mint egyedüli reményét, végső menedékét! Uram, csak Te tudod megadni egyedül, amit megígértél. Semmisítsd meg a gonoszt szád leheletével! Jelenj meg ragyogva, feltámadott, dicsőséges Testeddel! Szégyenítsd meg az antikrisztust, aki bitorolni akarja a Te Nevedet! Semmisítsd meg a gonoszt, állítsd helyre a békét, a szeretetet úgy, ahogy azt öröktől fogva megteremtetted! Boldogságos Szűz Anyánk, leghatalmasabb közbenjárónk az Úr Jézus Krisztusnál! Kérleld meg Őt, ahogy a kánai menyegzőn tetted, hogy jöjjön el az Ő Országa, legyen meg az Ő akarata, amely elhozza a Te Szeplőtelen Szíved diadalát, ami beragyogja a Mennyet és a Földet. Ámen.”

Szentírási megerősítés: Máté 27, 50: „Most Jézus még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.11.01. 19:54 :: Andre Lowoa

2020. november 1. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ma mindenszentek ünnepe van. Gondolkoztatok már azon, hogy ha lezárul földi küldetésetek, hol fogjátok folytatni az életeteket? Gyermekeim! Az életetek ezen a Földön nagyon rövid. Az örökkévalósághoz képest semmi. Ti mégis azzal vagytok elfoglalva, hogy itt rendezkedjetek be. Pedig itt létetek csupán átmenet. Át kell mennetek a próbán, és meg kell érkeznetek Hozzám. Ezzel szemben, ti elmerültök a földi élvezetekben, amiről azt hiszitek, hogy örökké tart. Aztán ha kaptok egy betegséget, kétségbe vagytok esve, hogy esetleg meg kell halnotok. Pedig minden embernek ez a sorsa. Nem erre az életre kell berendezkedni, hanem arra a másikra kell felkészülni, ami örökké tart. Nem az számít, hogy hány diplomát gyűjtötök be, még az sem, hogy mennyi a jövedelmetek, ha nem csak az, hogy megtartottátok-e Isten parancsát. Ha igen, akkor jól fogtok vizsgázni Előttem, az Örök Bíró előtt. Ha nem, akkor még kaphattok egy esélyt, hogy megtisztuljatok bűneitek szennyétől. Ez a tisztítótűz. De ha már elmerültetek a bűnben, amit nem akartok megbánni, akkor a kárhozat vár rátok. Amíg itt éltek, ki lehet javítani hibás döntéseiteket. Jóllehet, az időt és az alkalmakat nem lehet visszahozni, de újra lehet kezdeni az életeteket. Ha megbánjátok bűneiteket és feloldozást nyertek, akkor elfelejtem vétkeiteket, és új lehetőséget adok, hogy gyakoroljátok a felebaráti szeretetet és Nekem szenteljétek az életeteket. A szentek, akiket ma ünnepel Egyházam, mind olyan gyarló emberek voltak, mint ti. Ma mégis szentekként tiszteli őket Egyházam. Azért, mert erős akarattal ellene mondtak minden kísértésnek, és ha elestek, mindig felálltak. Róluk vegyetek példát. Kérjétek, hogy imádkozzanak értetek.

Az Egyház hármas egysége révén kapcsolatban vagytok egymással. A Földön van a küzdő Egyház. Ez azt jelenti, hogy meg kell küzdenetek a sátánnal, aki el akar buktatni, és kárhozatra akar taszítani. A ti fegyveretek a Belém vetett hit. Minél jobban bíztok Bennem, annál inkább biztonságban vagytok. Ha teljesen átadjátok az életeteket Nekem, és mindenben Rám hagyatkoztok, elkerül benneteket ellenfelem, mert nem álltok szóba vele.

A szenvedő Egyház a tisztítótüzet jelenti. Ők azok a lelkek, akik megbánták bűneiket, és bocsánatot nyertek. De igazságosságom megköveteli tőlük, hogy levezekeljék bűneiket. Elmagyarázom, hogy jobban megértsétek. Ha egy szülőpár elabortáltatja gyermekét, megbánja, meggyónja, és feloldozást nyer, akkor nem kárhozik el. De mivel nem tudják meg nem történtté tenni a gyilkosságot, azért ezt a súlyos, halálos bűnt le kell vezekelni. A lelkeknek, akik bűnben éltek a Földön, annyi évig kell vezekelniük a tisztítótűzben, ahány évig nem éltek életszentségben. Ez sokszor egy egész életet jelent. De a tisztítótűzben másként telik az idő, mint a Földön. Ami itt tíz év, az ott tízezer évnek felel meg. Egy évig tartó fekvő betegség súlyos szenvedések közepette, ott három perc. Jól jár az az ember, aki itt levezekelheti bűneit, még akkor is, ha ez sok szenvedéssel jár. Imádkozzatok értük, mert az ima és a Szentmise enyhíti súlyos kínjaikat, és megrövidíti szenvedésük idejét.

A dicsőséges Egyház a Menny, amelynek megszámlálhatatlan sok lakója van. Ők a szentek, akik vég nélkül dicsőítik és magasztalják a Szentháromságos egy Istent, és örökké hálát adnak megváltásukért. Imádkoznak a küzdő Egyház tagjaiért, hogy ők is felmehessenek a Mennybe.

Drága gyermekeim! Ma fontosnak tartottam, hogy tanítsalak benneteket. Ne vegyétek könnyelműen az életeteket, amit azért ajándékoztam nektek, hogy hűségesen sáfárkodjatok vele. Minden képességeteket kamatoztassátok Isten nagyobb dicsőségére. Amikor lezárul küldetésetek, mindenről számot kell adni. Az időről, hogy mire fordítottátok. Minden szavatokról és cselekedetetekről. De még a gondolataitokról is. Minden az Én kegyelmem, amit azért kaptatok, hogy megszentelődjetek, és másokat is üdvösségre vezessetek. Soha ne feledjétek, amit kértem: Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok. Ez az életszentség. Ismerjétek meg az Evangéliumot, ami az Én tanításom, és váltsátok tettekre. Ha megteszitek, boldogok lesztek már itt a Földön, és majd örökké a Mennyben is. Erre áldalak meg benneteket, Szívem minden emberi elképzelést felülmúló örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szentírási megerősítés: Zsid 2, 3: „az Úr hirdetett”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.10.28. 19:53 :: Andre Lowoa

2020. október 28. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Nagy sötétség borul erre a világra, ami egyre fokozódik. A démonok minden erejüket bevetik, hogy az embereket megtévesszék, és a kárhozatra taszítsák. Ti világító fáklyák vagytok ebben a mindeneket körülvevő sötétségben. Most vihar előtti csend van. A vihar hamarosan kitör. Olyan lesz, mint amikor a hajót a tenger hányja, veti, dobálja, és el akarja süllyeszteni. A hajó Egyházam jelképe. Ahogy Don Bosco megálmodta, két stabil oszlop van, amihez le lehet vetni a horgonyt, és ki lehet kötni, ami biztonságot ad. Az egyik oszlop Én Magam vagyok a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Én vagyok a védőpajzs a sátán ellen. Aki tiszta lélekkel fogad magához, annak nyert ügye van, mert ott megvakítom a sátánt, eltaposom, tehetetlenné teszem, és a lélek biztos léptekkel halad előre az üdvösség útján, és elnyeri az örök boldogságot. A másik oszlop az Én Legszentebb Anyám, Akit nektek adtam a kereszten. A Hozzá mondott imák, különösen a rózsafüzér, kimondhatatlan erőforrás, amely megvakítja, megkötözi a sátánt. Ahol a rózsafüzért imádkozzák, onnan menekül a gonosz, kitisztul az ég, eloszlik a sötétség, felszakadozik a felhő, és napfény borítja be a tájat. Édesanyám közbenjárására minden kegyelmet megadok. Imáitokra akarom megújítani a föld színét, amely már nem várat sokáig magára: hamarosan bekövetkezik.

Gyermekeim! Az Egyháznak és a világnak most olyan pokoli mélységeket kell megélni, amilyen még soha nem volt a világ teremtése óta. Most fog fellépni az antikrisztus, a nagy megtévesztő, a hazug fenevad, aki azt akarja elhitetni magáról, hogy ő Én vagyok. Uralma csak ideig-óráig tart. A Jelenések könyvében és Dániel próféta könyvében meg van írva. Három és fél év az ő ideje. De megrövidítem ezt az időt is. Gyakorlatilag, ha a régi időszámításhoz viszonyítjuk a három és fél évet, akkor az csak a fele idő lesz. Azért, mert nem akarom, hogy még a választottakat is megtévessze, ha lehetséges lenne, és meg akarom menteni a lelkeket.

Nagyon hirtelen fog kitörni az üldözés. Ellenfelem már mindent előkészített.

Drága gyermekeim! Ne féljetek, mert kimenekítelek titeket minden veszélyből. Ha tudjátok, mondjátok el mindennap a 91. zsoltárt, és éljétek meg azt a hitet és bizalmat, ami abból fakad. Szeretetem óv meg és tart fönn benneteket minden veszélyben, úgy, mint amikor Péter járt a vízen. Ha mindig Rajtam tartjátok tekinteteteket és határtalanul bíztok Bennem, nem fogtok süllyedni a habokban. Tudatosítsátok magatokban, hogy állandó jelenlétemben éltek, és azt, hogy mindenható vagyok. Nekem hatalmam van titeket kimenekíteni minden veszélyből, de bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Szeretetem átölel, irgalmam végigkísér titeket életetek minden útján.

Fogadjátok szeretetteljes áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Jak 5, 10: „Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak.”

Mt 22, 1: „Jézus szólt”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.09.22. 19:52 :: Andre Lowoa

 

2020. szeptember 22. Itthon a kegyelem órájában a Szentlélek Úristen…

„Legdrágább Jézusom! Köszöntelek Téged ebben a szent órában, amikor értünk a keresztfán meghalni méltóztattál. Áldunk Téged és imádunk Téged azért a végtelen nagy szeretetért, amit értünk tanúsítottál. Legdrágább és legédesebb Jézusom! Kérlek, töltsd meg szívünket az Irántad való viszontszeretettel, hogy ha jönnek a kísértések, mindig csak ezt mondjuk: „Jézusom, soha nem akarlak Téged megbántani, soha nem akarok Neked szenvedést okozni! Inkább most azonnal meghaljak, mint hogy vétkeznék!”

Drága Jézusom, imádott kincsem! Te vagy életem értelme, öröme, boldogsága, célja. Te vagy megváltásom, örök életem. Neved kimondására boldogság járja át lelkemet. Ó, Jézusom! Különösen ebben az órában, de egész életemben is, kereszted alatt akarok állni Égi Édesanyám kezét megfogva! Részt akarok venni kínszenvedésedben, haláltusádban és kereszthalálodban! Soha nem akarok elmozdulni kereszted alól! Végy föl engem is a keresztre Magad mellé! Add, hogy teljesen egyesüljek Veled, mindig csak Téged lássalak, és szánjam ezt a bűnös világot, akik nem tekintenek fel Rád. Jól érzik magukat a bűnben, miközben Téged megostoroznak, leköpnek, kigúnyolnak, tövissel koronáznak és keresztre feszítenek. Drága Szűzanyám, szentek szentje, irgalmasság Anyja! Kérlek, könyörögj minden bűnösért, hogy megtérve bűnbánatot tartsanak és mindörökké Szent Fiad mellé csatlakozzanak. Ámen.”

Az Úr Jézus mondja: „Drága gyermekem! A kegyelemnek ebben az órájában Szentlelkem mondta általad ezt a gyönyörű imát. A Szentlélek az, Aki vezet, közel hoz Hozzám és Velem egyesít. Kimondhatatlan szavakkal imádkozik bennetek, mert egyedül Ő tudja, mi az Isten akarata.

Drága gyermekeim! Vegyétek nagy kitüntetésnek, hogy ti, akik közel álltok Hozzám, kaptok egy parányi szálkát keresztemből azért, mert csak így lehettek hasonlókká Hozzám, és így tudtok lelkeket menteni. Boruljatok le keresztem alatt, tartsatok bűnbánatot az egész világ bűneiért! Amikor ezt teszitek, meggyengítitek a sátán hatalmát, és sok lelket indítok bűnbánatra.

Gyermekeim! Soha ne vágyakozzatok olyan dolgokra, ami a Tízparancsolat szellemével nem egyezik meg! Soha ne akarjatok külön utakon járni! Ti csak mindig Égi Édesanyátok kezét fogjátok, Vele járjátok életetek rögös útjait. Maradjatok meg a keresztúton, mert egyedül ez visz az üdvösségre.

Drága gyermekeim! Szüntelen rajtatok tartom tekintetemet. Féltőn szerető Istenetek vagyok. Vigyázok rátok, mert szeretlek titeket, és soha nem akarlak elveszteni. Ha keresztet adok, az azért van, hogy még szorosabbra fűzzem veletek való kapcsolatomat. Soha ne felejtsétek el, hogy Én ebben a siralomvölgyben mindig a keresztfán trónolok köztetek. Ha Velem akartok egyesülni, ide kell jönnötök Mellém, a keresztre. Én senkit sem kényszerítek, de igenis vonzok. Mindeneket Magamhoz vonzok a szenvedések, a csalódások és a fájdalmak által. Ti emberek szerettek elmerülni a világi örömökben és szórakozásokban, de ezek a dolgok eltávolítanak Tőlem. Én viszont meg akarom menteni lelketeket az üdvösségre, ezért kénytelen vagyok kereszteket adni nektek. A legnagyobb baj nem a betegség és a szenvedés, hanem a bűn. Aki bűnben él, az lelkileg halott.

Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem örök, végtelen szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Mt 26, 1: „Jézus szólt”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.09.16. 19:51 :: Andre Lowoa

2020. szeptember 16. Itthon az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Tegnapelőtt volt Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. Amit előre megmondtam, beteljesült: Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok.”  (Jn 12, 32) Ma, kétezer  évvel születésem után, a világegyházban rengetegen borulnak le szent keresztem előtt, dicsőítik és magasztalják nevemet a megváltás hatalmas művéért, és sokan mennek az üdvösség útján. Ők nem tették hiábavalóvá értük kiontott, drága, Szent Véremet. Ők azok a termőföldek, ahová jó földbe hullott a mag, az Isten Igéje, és bő termést hoznak.

Tegnap volt Legszentebb Anyám, a Fájdalmas Anya ünnepe. Az Egyház ma is keresztem alatt áll, amint Ő. Rájuk hullatom, értük ontott, drága, Szent Véremet. A bűnbánat szentségében tisztára mosom lelküket, és ezáltal bejöhetnek Velem Atyám Országába, a Bárány menyegzőjére.

Drága gyermekeim! Egyházamnak követnie kell Engem a keresztúton, az önmegtagadásban és a türelmes kereszthordozásban. Egyházamnak ugyanaz az útja a Mennybe, ami az Enyém volt. A gúny, a keresztút és a kereszthalál. De amint Én harmadnapra föltámadtam, úgy Egyházam is el fogja nyerni a feltámadását. Megújítom, és végül dicsőségembe fogadom. Ami most következik, soha nem volt még a világtörténelem folyamán. Szent Pál ezt írta: „Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem” (Róm 5, 20) A Föld még soha nem volt ekkora bűnben, mocsokban, szennyben, mint manapság. Minden értéket a feje tetejére állítottak. Azzal dicsekednek, amit szégyellniük kellene. Isten helyébe teszik magukat, de csak rossz dolgokat tudnak tenni. Ezért, drága gyermekeim, most olyan eszközhöz folyamodom, amit még soha eddig nem tettem. Kivétel nélkül, minden emberre, bárhol is éljen a világon, kiárasztom Lelkemet. Megismertetem velük bűneiket. Akik életszentségben élnek, azon kevesekkel megláttatom lelkük kegyelmi állapotát. A bűnösök jajveszékelve verik majd mellüket. Még megtérhetnek, ha úgy akarják. Sokan, akik meglátják hatalmas vétkeiket és a poklot, amit kiérdemeltek, meg fognak halni és belezuhannak az örök tűzbe. Azért, mert már annyira elmerültek a bűnben, hogy megátalkodottakká lettek.

Gyermekeim! A kárhozat nem Tőlem van. A büntetést nem Én akarom. Ez automatikus mindazon lelkek számára, akik maguk választották a rosszat. A Szentlélek kiáradása, egy nagy figyelmeztetés mindenki számára, hogy meglássa, milyen úton jár, és mit érdemel. Hatalmas kegyelemforrás mindazoknak, akik elhagyják gonosz útjaikat, és megtérnek Hozzám. Ezek a lelkek föl fogják keresni a templomokat, a papokat, hogy bűnbánatot tartsanak, feloldozást nyerjenek és tanítást kérjenek. Őbelőlük még szentek lesznek. De továbbra is tiszteletben tartom a szabad akaratot, mert ez az emberi méltóság része, amelyet Isten adományozott minden egyes embernek attól kezdve, hogy megteremtette az első emberpárt. Emellett minden ember megkapta az értelmet, hogy szabad döntést hozzon, jót vagy rosszat válasszon aszerint, ahogy akarja. Tisztán láthatjátok, hogy nincs eleve elrendelés. Én minden embert üdvözíteni akarok, de az embernek magának kell megszerezni az üdvösséget. Ha elutasítja tanításomat, és nincs Velem személyes kapcsolatban, akkor a sátánt választotta. Onnantól a sorsa megpecsételődik, rosszra fordul és el is kárhozhat, hacsak nem fordul vissza Hozzám.

Egyházam most megy a keresztre. Most követ Engem a Golgotára. A saját vérében és könnyeiben kell megtisztulnia. Én, Aki a világ összes bűnét Magamra vettem, Szent Véremet ontottam, hogy megtisztítsam a bűnösöket. Édesanyám pedig bőven ontotta Könnyeit, Engem látván keserves kínszenvedésemben és kereszthalálomban. De siratta más gyermekeit is, akikről előre látta, hogy elkárhoznak.

Drága kicsinyeim! Ne féljetek! Ezeknek az eseményeknek be kell következnie, mert ez a Szentírás. De amilyen hamar eltelt a három nap, miután halálomból feltámadtam, úgy ezek a gyászos események is hamar lejárnak, és Egyházam megtisztulva, szeplőtelenül fog tündökölni. Én Magam szabadítom meg a gonosztól, akit ezer évre megkötözök. Megjelenek az ég felhőin dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Ó, ha látnátok, mennyire undorító és rút a sátán, menekülnétek előle. Hízelkedésével és képmutatásával tudja rávenni a gyanútlan embereket, hogy kárhozatba taszítsa. Szépnek tünteti fel azt, ami ocsmány, és megvetendőnek azt, ami szent. Ezért, gyermekeim, jól vigyázzatok, ne hagyjátok magatokat megtéveszteni. Ha mindig parancsaimat követitek, megtartjátok a Tízparancsolatot és a főparancsot, nem tud elbuktatni benneteket. Ha mégoly kívánatos és vonzó is lenne a bűn, akkor is határolódjatok el tőle, mert a gonosz nagyon aljas, meg akar fosztani titeket Tőlem, a legnagyobb kegyelem forrásától, a szentségtől: a gyónástól és a Szentáldozástól, és örökre el akar veszejteni.

Kicsinyeim! Ne féljetek attól, ami most jön! Amint mondtam: mindezeknek be kell teljesülnie. Egyedül a bűntől féljetek és a vele járó kárhozattól. Szüntelenül tekintsetek keresztemre, merüljetek el kínszenvedéseimben, adjatok hálát Nekem jóért és rosszért egyaránt! Hagyatkozzatok Rám teljesen, adjátok át az életeteket Nekem, bízzatok Bennem, mert Én jó vagyok és mindent a ti javatokra fordítok. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a megszentelő kegyelmet.

Hagyatkozzatok Rám teljesen! Én legyek mindig a szemetek előtt! Tekintsetek kereszten vonagló, haláltusában szenvedő Testemre, értetek omló Véremre! Tudatosítsátok magatokban, mekkora árat fizettem a lelketekért! Jobban vigyázzatok lelketek tisztaságára, mint szemetek világára! A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. A test csak arra jó, hogy megtegye a lélek akaratát.

Drága gyermekeim! Tudatosítsátok magatokban, hogy az Enyéim vagytok. Jöjjetek Hozzám, a tabernákulum elé, ahányszor csak tehetitek! Imádjatok Engem a Legméltóságosabb Oltáriszentségben! De minden imátokban imádjatok Engem a lelketek hetedik szobájában, ahol állandóan jelen vagyok. Tudatosítsátok magatokban, hogy ti az Én élő tabernákulumaim vagytok. Olyanok, mint Édesanyám, Aki szent méhében hordozott. Titeket is megszentellek, mint Őt, és rengeteg kegyelemmel halmozlak el.

Amikor imádtok Engem az Oltáriszentségben, szent angyalaim serege száll le rátok, és veletek együtt dicsőít és magasztal Engem, és hálát ad Nekem. Olyan ez, mint amikor megszületésemkor a pásztorokhoz leszálltak az angyalok és dicsőséget zengtek Nekem. Ha kinyitjátok lelketek szemét és fülét, megtapasztalhatjátok azt a dicsőséget, amely mindenütt jelen van, ahol Én vagyok, és Engem imádnak. Isten vagyok, Aki köztetek maradtam, mert eggyé akartam válni veletek. Ez a Szentáldozás, amely előképe annak a tökéletes, örök, mindeneket felülmúló egyesülésnek, amit majd a Mennyországban minden üdvözült léleknek ajándékozok.

Fogadjátok áldásomat, amelyet Szívem örök, végtelen szeretetével adok rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Mt 19, 28-29: „Jézus válaszolt”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.09.15. 19:50 :: Andre Lowoa

2020. szeptember 15. Ima a Szentlélektől…

„Drága Jézusom! Magasztalom és dicsőítem a Te legszentebb Nevedet. Ma, a Fájdalmas Szűzanya napján Téged látlak a keresztfán, legszentebb Édesanyádat pedig a kereszt alatt. Drága Szent Tested a felismerhetetlenségig meg van csúfítva. Nincs emberi formád. A hóhérok kegyetlen keze nyoma látszik minden porcikádon. Drága Szent Véred piros bíborpalástként takarja testedet. Édesanyád szinte haldoklik a fájdalomtól. Csak az isteni erő támogatja, hogy meg ne haljon. Még vár Rá a szolgálat, az Általad alapított Egyház elindítása, az apostolok segítése. Köszönöm Uram, hogy ezt a drága Édesanyát nekünk adtad, mert felénk is visszhangzott szavad: „Íme, a te Anyád!” És köszönöm, hogy minden keresztényt és minden embert ezen a földön az Ő kegyeire bíztál, amikor ezt mondtad: „Íme, a Te fiad!” Égi Édesanyánk, légy a mi közbenjárónk legszentebb Fiadnál!

Drága Jézusom! Imádlak, szeretlek Téged. Soha nem akarok elszakadni Tőled! Inkább most azonnal meghaljak, mint hogy vétkeimmel fájdalmat okozzak Neked! Szoríts Magadhoz egészen! Végy föl engem Magad mellé a keresztre! Inkább akarok Veled szenvedni, mint Nélküled elkárhozni! Jézusom! Szeretlek! Imádlak! Lelkem minden erejével szeretni, imádni akarlak most, és az egész örökkévalóságon át!

Kérlek, Szűzanyám! Ma, a Te ünnepeden, imádkozz minden gyermekedért, hogy egy se kárhozzon el, hanem bűnbánatra térjen, és elnyerjék az örök életet. Ámen.”

A Szűzanya mondja: „Drága gyermekeim! Nagyon jólesik Szívemnek, hogy Mellettem álltok a kereszt alatt. Nemcsak ezen a napon, hanem mindig. Megfogjátok édesanyai kezemet, és hagyjátok magatokat vezetni Általam. Tudjátok meg, hogy ti, akik a segítségemet kéritek, különös istenanyai oltalmamat élvezitek. Megvédelek titeket a gonosz minden cselvetésétől, leesdem számotokra a tisztánlátást, a Szentlélek vezetését. Szent Fiam beborít titeket drága Szent Vérével, ami a legnagyobb védelem ebben a siralomvölgyben.

Kicsinyeim! Készüljetek és imádkozzatok, mert nagyon közel van már Szeplőtelen Szívem diadala! Már itt kopogtat az ajtón, itt áll a küszöbön. Igaz, hogy előtte még sok borzalmas esemény vár rátok – de nem mindnyájatokra. Istennek hatalma van arra, hogy kiragadjon benneteket minden veszedelemből. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőle a kegyelmet. Szent Fiam nagyon sajnálja az ártatlan, kicsi, szegény lelkeket, akiket megrontanak, félrevezetnek, és a kárhozatba döntenek. Különösen a kisdedeket, akikkel meg akarja ajándékozni szüleiket és ezt a világot. De szegényeket a halálba taszítják.”

Az Úr Jézus: „Ma sincs ez másképp, mint amikor megszülettem. Akkor is ártatlan gyermekeket áldoztak a bálványoknak, de sokkal kevesebbről adtak számot, mint a mai keresztények, akik utánam 2000 évvel később élnek. Ma is ugyanezt teszik, amikor abortálják a magzatokat azért, mert előbbre helyezik a karriert, a gazdagságot, és nem akarnak áldozatot hozni születendő gyermekeikért. Pedig Én boldogsággal halmozok el minden szülőpárt, akik gyermekeket vállalnak. Maga az egész Mennyország jön le egy kisgyermekben, és minden szükségeset megadok nekik.

Drága gyermekeim! Hamarosan lezárul ez a korszak. Most egy nagy rombolás folyik, aminek a vége az lesz, amit Szent Péter apostol leírt: tűz által tisztítom meg a világot. Ez már elkerülhetetlen. A jókat, akik hűségesen szolgáltak Engem, kimenekítem abból a megpróbáltatásból, ami a világra vár. Azokat, akiket erre kiválasztok, elragadom és biztonságba helyezem, hogy az Új Világban szolgáljanak Engem a felebarátban.

Ez a világ most haldoklik. Utolsó agóniáját szenvedi. Lelki-szellemi-fizikai síkon támadja a sátán. Démonok hada veszi körül az embereket, hogy mindenféle rosszra vegye rá őket. A vakok és hitetlenek ellenfelem eszközei.

Drága gyermekeim! Készüljetek fel mindarra, amiket a próféciákból megismertetek, mert közel van a beteljesülés napja! Higgyetek szavaimban, váltsátok tettekre akaratomat és éljetek életszentségben mindhalálig! Fogadjátok szeretetteljes áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Mt 13, 11: „Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait – felelte –, de nekik nem.”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.08.25. 19:49 :: Andre Lowoa

2020. augusztus 25. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az óra itt van. Éljetek szüntelen készenlétben! Hamarosan meglátjátok lelketeket. Az egész életetek végig fog peregni előttetek, mint egy élő film, aminek ti lesztek a főszereplői. A legapróbb cselekedeteiteket, szavaitokat, sőt még a gondolataitokat is meg fogjátok látni. Akkor látni fogjátok azt a helyet, amit kiérdemeltetek. Sokak előtt fel fog tárulni a pokol, a kénköves tó, amibe azonnal belezuhannának, ha akkor meghalnának. Nagy kegyelem lesz, hogy még itt maradhattok, és megjavulhattok. Mindenki két utat fog látni. Az egyik Tőlem van, ami a Mennybe vezet. A másik a sátántól, ami a pokolba visz. A ti döntésetek, hogy melyiket választjátok. Ha hagyjátok magatokat félrevezetni a csalótól, akkor nektek kell viselni a következményeket. Mindazok, akik ellene mondanak a sátánnak és minden kísértésének, nagyon fognak örülni. Ők az Én utamat járják. Engem követnek a keresztúton, az önmegtagadásban és a kereszthordozásban. Ők ragyogni fognak országomban, mint a Nap. Nekik megnyílik az ég, és meg fogják látni a Mennyet, úgy, mint Szent István vértanú, mielőtt agyonkövezték.

Gyermekeim! Készüljetek! Ami most jön, az hatalmas kegyelem lesz minden ember számára. Azért, mert még egy esélyt kapnak a megtérésre. Ez az Én végtelen irgalmas szeretetem, azért, mert minden embert üdvözíteni akarok. A Szentírás minden szava valóra válik. Higgyétek: van pokol és Mennyország. Van tisztítótűz, ahol a lélek megtisztul, mert csak így jöhet be a Mennybe.

Gyermekeim! Mindent előre megmondtam nektek. Tegyétek fel magatoknak a kérdést! Kinek az érdeke, hogy ne fogadjátok el, amit mondok? A sátáné. Azért, hogy ne térjetek meg, és elkárhozzatok. Azért figyelmeztetlek benneteket, hogy felkészüljetek mindarra, amit mondtam nektek. Édesanyám szerte a világon megjelenik azért, hogy megmentsen benneteket. De ha ti nem akarjátok, akkor el fogtok veszni örökre. Minden ember szabad akaratot és értelmet kapott, amikor Isten létre hívta, a fogantatáskor. A döntés a ti kezetekben van. Én ezt tiszteletben tartom, és senkit sem fogok akarata ellenére üdvözíteni.

Drága gyermekeim! Most még a kegyelem idejében éltek, de hamarosan beköszönt az igazságosság órája. Addig kapaszkodjatok felétek nyújtott kezembe, amíg erre lehetőséget adok. Ne éljetek úgy, mint a balga szüzek, akik előtt becsukták az ajtót, és nem mehettek be a menyegzőre. Ha csak egy pillanatra láthatnátok, hogy mi vár rátok a Mennyben, belehalnátok a boldogságba. Én azt akarom, hogy higgyetek. Nektek is azt mondom, amit Tamás apostolnak: boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Olvassátok az Evangéliumot és váltsátok tettekre! A saját erőtökből nem fog sikerülni, de ha imádkoztok, kegyelmemből meg tudjátok tenni.

Gyermekeim! Ha körülnéztek a világban, látjátok, mennyire tombol a sátán. Érzi, hogy kevés ideje van hátra, és mindent bevet, hogy minél több lelket vigyen magával a pokolba.  Ha mindig csak Rám tekintetek, Engem láttok, Aki a kereszten függök értetek, Magamhoz vonzalak benneteket. Megtöltöm szíveteket az Én békémmel és derűmmel. Hitet és reményt adok nektek. Célt és értelmet kap életetek. Titeket is felfogadlak szőlőskertembe, és nektek is megadom az egy dénárt, ami az örök élet. Most még választhattok, de ha lezárul életetek, döntésetek következményeit nektek kell viselni. Ne kövessetek el már több bűnt! Ne sértsétek meg többé a Szentháromságot! Tartsátok meg a főparancsot, a szeretetet, és boldogok lesztek már itt a Földön és a Mennyben is örökké. Erre áldalak meg benneteket, Szívem minden emberi értelmet felülmúló, végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Mt 20, 4: „(Jézus) mondta”

Szólj hozzá!

2020.07.31. 07:07 :: lowoa

Csodálatosak a te ígéreteid, kegyelmes Atyánk. Meghálálni soha, csak megköszönni tudom, hogy te engem is ilyen áldásra, ilyen kegyelemre méltatsz. Köszönöm a Krisztus ajándékát, hogy méltatlanul is nekem adja érdemét, amit vére utolsó cseppjének hullásáig tartó engedelmességével szerzett. Köszönöm a békességet, mely mindig megvigasztal és erőt ad életem minden nyomorúságában. Köszönöm a hitet, hogy kegyelmed mind itt, mind halálom után az enyém marad. Szentelj, Atyám, engem is gyermekeddé, embertársaim jó testvérévé, Krisztus hu megváltottjává. Ámen

(V.L.)


Istenem, a mi megfertőzött gondolkozásunk azonnal megtorpan, ha valamit el kell fogadnunk, ami nem felel meg mindennapi tapasztalatainknak. A Te léted és munkád annyira magasan áll értelmünk felett, hogy könnyebb kihagyni a gondolkozásunkból. Pedig Te a mi értelmünk számára is útbaigazítást adsz annak, aki ez alapján el tud jutni hozzád. Vezesd úgy a mi tudósaink gondolkodását, hogy ők is eljussanak Jézus bölcsőjéhez, és bizonyságtevői lehessenek elpogányult világunknak. Add, hogy gyermekeink már mindenben meglássanak téged, így váljanak igazi bölcsekké! Ámen.


Istenem! Engedelmességre törekszem. Úgy szeretnék Igéd olvasója, hallgatója lenni, hogy meg is tartom, meg is cselekszem azt, amit üzensz benne nekem. Tudom, csodáid és áldásaid nem maradnak el. Előre áldalak értük! Ámen


Köszönöm Krisztusom az általad megváltott életemet, melyet hálából neked áldozok és tudom, üdvözülni sem a jó tetteimért fogok, hanem kegyelemből, hit által. Ámen


URam! Add, hogy az emberek felfedezzék saját életükben a Neked-való szolgálat kiváltságos örömét! Ámen


URam! Küldj munkásokat, mert sok az elvégzendő feladat ebben a világban! Ámen


Uram! Munkáld a békességet bennem, hogy magam is a békesség eszköze legyen. Ámen.Uram! Vedd el a lelkemet terhelő gondolatokat, s engedd éreznem, hogy a tenyereden hordozol, s gondot viselsz rólam, s szeretteimről! Ámen

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.07.31. 07:04 :: lowoa

 

2020. július 31.

Ma reggelre azt álmodtam, hogy a halott Jézus függött a keresztfán. A lábai lógtak, véresek voltak. A kereszt alá mentem. Az Úr lába az arcommal egy magasságban volt. Le akartam venni a keresztről. Erre felébredtem. Megrendítő látvány volt. Nagyon szomorú vagyok. Még mindig a hatása alatt állok. 

Az Úr Jézus ezt mondta: „Hamarosan ki fogják ontani a véreteket. Egyházam követni fog Engem a keresztre. Ezt tedd közzé!” Az utóbbi hetekben szinte naponta azokra a helyekre nyílik ki a Szentírás, ahol az antikrisztusról van szó. Előtte mindig az Úr mondja: „Nyisd ki!” Ilyenkor ő vezeti a kezemet és mondja, hogy hol nyissam ki. Az Úr mindig megismétli: „Most fog fellépni az antikrisztus.”

Szentírási megerősítések: „Dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban: állhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyet tanúsíttok a sok üldözés és zaklatás közepette. Ezeket elviselitek az Isten igazságos ítéletének előjeleként, hogy majd méltók legyetek az Isten országára, hiszen szenvedtek érte. Méltányos egyébként, hogy az Isten üldözőiteknek üldözéssel fizessen meg. Nektek, üldözötteknek pedig velünk együtt megnyugvást adjon, amikor Urunk Jézus eljön hatalmas angyalseregével a mennyből, s lobogó tűzzel megbünteti azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus evangéliumának nem engedelmeskednek. Örök kárhozattal fognak bűnhődni: eltaszítva az Úr színe elől és távol fönséges hatalmától” (2 Tessz 1, 4-9)

„be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani. Nem emlékeztek, hogy minderről beszéltem nektek, még amikor nálatok voltam? Tudjátok azt is, mi késlelteti föllépésének idejét. A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti. Akkor majd megjelenik a gonosz, de Urunk, Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti jövetelének tündöklésével. Megjelenését a sátán erejéből mindenféle feltűnő tett, jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált volna. Azért szolgáltatja ki őket az Isten a kísértés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Így azok, akik nem hittek az igazságban, hanem a gonoszságban telt kedvük, mind ítéletet vonnak magukra.” (2 Tessz 2, 3-12)

„Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. Lám, előre megmondtam nektek.” (Mt 24, 24-25)


2020. július 31. Ma délután az Úr Jézus…

Ma délután az Úr Jézus ezt mondta: „Imádkozd el Szent Vérem litániáját.” Miközben imádkoztam ezt kérte: „Mindennap mondd el Egyházamért!”

Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása