HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

december 2021
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

 

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2020. március 6-a óta szerkeszthetlenek:

 

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2021.04.27. 14:10 :: Andre Lowoa

2021. április 27. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az óra itt van. Most jövök el. Kiárasztom minden egyes emberre Szentlelkemet. Mindenki meg fogja látni egész életét, és tudni fogja, hogy Én, az igazságos Bíró megfizetek tettei szerint.

Gyermekeim! Ezt most azért mondom, hogy vigasztalódjatok. A Nagy Figyelmeztetés után már nem lesztek ilyen nagy kényszerhelyzetben, mint most, mert mindazoknak, akik ezt rátok erőltették, nagy gyötrelemben lesz részük. Egyesek meghalnak bűneik láttán, mások pedig megtérnek. Készüljetek fel, mert ti magatok is meg fogjátok látni egész életeteket, és azt, amit érdemeltek. Mossátok tisztára lelketeket értetek kiontott drága Szent Véremben! Bánjátok meg minden bűnötöket, és járuljatok a bűnbocsánat és a szentáldozás szentségéhez! Akkor könnyű szívvel és boldogan fogjátok fogadni Szentlelkem kiáradását. Mert mindaz, aki szívből megbánta és meggyónta bűneit, azok vétkeire többé nem emlékezem. A lelket pedig irgalmas Szívembe zárom.

Gyermekeim! Most nagy fordulóponthoz érkeztetek. A Föld már soha nem lesz az, ami volt. Ne akarjatok visszatérni régi életetekhez, mert nem tudtok. Mint ahogy az óra sem forog visszafelé, mindig csak előre, úgy az idő, amelyben éltek, csak előre halad az eseményekben. Most egy nagy keresztényüldözés és egy nukleáris világháború előestéjén álltok. Ez a Föld megtisztításának az ideje.

Gyermekeim! Ne legyetek meglepődve ezen. A bűn már annyira elhatalmasodott a világban, hogy kénytelen vagyok megtisztítani. Ne attól féljetek, hogy meghaltok, hanem attól, hogy bűnben éltek, ami elválaszt Tőlem. Ezt mondtam: aki megtagad Engem ez előtt a bűnös házasságtörő nemzedék előtt, azt Én is megtagadom Atyám és szent angyalai előtt. Aki megvall Engem, azt Én is megvallom Mennyei Atyám előtt. Aki mindhalálig kitart, az üdvözül. Egyeseket vértanúhalálra szántam, hogy megvalljanak Engem, és a Mennyben páratlan jutalomban részesítsem őket. Ők megkapják Tőlem az erőt és kegyelmet, hogy kitartsanak Mellettem mindhalálig. Másokat el fogok ragadni, hogy majd visszahelyezzem őket a megújult világba, az ezer éves béke uralmába. Ők lesznek a szent gyökér, ami majd kihajt. Azok, akik megátalkodottak maradnak bűneikben, elhamvadnak a Földet megtisztító tűzben, és lelkük az örök tűzben fogja találni magát.

Gyermekeim! Legyetek éberek, éljetek szüntelen készenlétben, mint az okos szüzek, hogy ha majd megjelenek dicsőségemben, bejöhessetek Velem a menyegzőre. Ezt ígértem: veletek maradok minden nap a világ végezetéig. A menyegző itt is itt van köztetek. Ez a Szentmise, ahol terített asztalhoz várlak benneteket. Szent Testem az étel, Szent Vérem az ital. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem magatokhoz, akkor Én is befogadlak titeket az Örök Menyegzőre.

Gyermekeim! Már annyiszor figyelmeztettelek benneteket. Újra mondom: az óra itt van. Az események elindultak, és folytatódnak. Már mindent feltártam nektek. Éljetek szüntelen készenlétben! Mindenekfölött bízzatok Bennem, Aki ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké. Veletek vagyok, és soha el nem hagylak titeket. Megáldalak benneteket Szívem minden emberi elképzelést meghaladó örök, végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 26, 45: (Jézus) így szólt: „Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják.”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2021.04.17. 18:27 :: Andre Lowoa

2021. április 17.

Ma reggel elimádkoztam az alábbi imát. Nagyon kértem az Úr Jézust, hogy árassza ki ránk a Szentlelket, hozza el a Nagy Figyelmeztetést. Jöjjön vissza dicsőségében, és szája leheletével semmisítse meg a gonoszt. Az Úr ekkor a lelkemben ezt mondta: „Ha minden nap elimádkozod ezekre a szándékokra ezt az imát, akkor sietteted a Szentlelkem kiáradását és dicsőséges visszajövetelemet.”

Szentírási megerősítés: Zsid 10, 15-16: „Ezt bizonyítja a Szentlélek is, amikor így szól: Ez lesz a szövetség, amelyet ama napok után kötök velük – mondja az Úr.”

Nagy erejű imádság nehéz helyzetekben

Istennek Szent Anyja,

Isteni Fiad kínszenvedésekor és halálakor érzett mérhetetlen fájdalmáért és keserves könnyhullatásodért kérlek, ajánld fel a mi isteni Megváltónk sebekkel és vérrel borított Szent Testét fájdalmas könnyeiddel együtt a Mennyei Atyának a lelkek megmentéséért, és annak a kegyelemnek az elnyeréséért, amiért most hozzád folyamodom: […itt kell megfogalmazni kérésünket…]

Jézus, Mária, szeretlek benneteket, mentsétek meg a lelkeket, különösen az Istennek szentelteket (3x ismételjük).

Ámen.

(Vianney Szent János, az Ars-i plébános imája)

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2021.04.07. 18:45 :: Andre Lowoa

2021. április 7. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az üldözés nagyon közel van. Ne tervezzetek semmit, mert ez a világ hamar elmúlik. Terveivel és jövőjével együtt végérvényesen összeomlik. Én magam vetek véget ennek a bűnös világnak. Ó, ha látnátok, mennyi démon mesterkedik, hogy hazugsággal és szemfényvesztéssel minél több lelket taszítson a pokolba. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Mentsétek a lelkeket! Csak ez az egy legyen a fontos. Elsősorban ti magatok szentelődjetek meg az állandó bűnbánat és a szentségek által. Megerősítelek titeket, hogy mindig ellene tudjatok mondani a sátán minden kísértésének. Betöltöm szíveteket az Irántam való szeretettel. Előttetek megyek a keresztúton ezer sebtől vérző testemmel. Hátamon a nagy keresztgerendával, töviskoronával a fejemen. Ide hívlak titeket is a keresztútra, az önmegtagadás, a lemondás és a kereszthordozás által. Adjátok át az életeteket Nekem! Csak Engem, lássatok mindig magatok előtt, és Engem akarjatok szolgálni! Akkor megvigasztaljátok átdöfött Szívemet, és elégtételt nyújtotok Nekem az elkövetett bűnökért. Az áldottak között foglaltok majd helyet, és az örök boldogságban fogtok Engem megváltó Isteneteket dicsőíteni.

 

Hagyatkozzatok Rám, adjátok át az életeteket Nekem, és nagyon bízzatok Bennem! Én kimenekítelek titeket minden veszélyből, de bizalmatok mértékében árasztom ki rátok kegyelmemet. Ne féljetek se járványtól, se haláltól, se betegségtől, se semmi egyéb fenyegetéstől, mert csak annyit történhet, amennyit Én megengedek. Ha megengedem a szenvedést, az azért van, hogy megerősítsem Belém vetett hiteteket. Ha megengedem a halált, azért teszem, mert annak az embernek már lejárt az ideje a földön. Őt már ki akarom emelni ebből a siralomvölgyből, hogy majd örökké örvendezzen dicsőségemnek. Akik pedig elkárhoznak, azoknak azért engedem meg a halált, hogy ne tudjanak többé ártani sem maguknak sem embertársaiknak. Nálam minden történésnek, eseménynek megvan az oka. Ezek válaszok az egyének életére.

 

Ne foglalkozzatok a világgal, sem a világ eseményeivel! Életetek középpontjában legfelül mindig Én álljak, a töviskoronás Király, Aki nem azért szálltam le Atyám öléből, hogy földi karriert fussak be, hanem azért, hogy a világmindenség Királya legyek. Ezt mondtam: „ha fölmagasztalnak, mindeneket Magamhoz vonzok”. Az emberi gondolkodás szempontjából igencsak ellentétes és szokatlan fölmagasztalás volt az Enyém, amikor a felismerhetetlenségig megkínzott Testemmel a keresztfán függtem, és kimondtam: „Beteljesedett! Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Azt kérem, hogy ti is haljatok meg a világnak, és minden csábításának, mert aki jóban van a világgal, az ellensége önmagának és Istennek. Teljes önmegtagadásban és teljes Rám-hagyatkozásban kell élnetek ahhoz, hogy szenteket tudjak formálni belőletek. Értsétek meg, az életetek egyedüli értelme az, hogy szentek legyetek. Isten Országában csak a szenteknek van helyük, akik Istent szeretik. A főparancs a szeretet: Isten és az emberek felé. Ha ezt tökéletesen teljesítitek, már szentek vagytok.

 

Ne foglalkozzatok a világgal, mert elvonja a figyelmeteket a legfőbb jótól, az Én tanításomtól. Temetkezzetek el Bennem és szüntelen imádkozzatok! Akkor az Én békémet és örömömet adom nektek.

 

Maradjatok hűségesek Hozzám akkor is, ha üldözések, nélkülözések és áldozatok jönnek az életetekben. Ne felejtsétek el, hogy akkor lesztek Hozzám a legközelebb, amikor szenvedtek.

 

Minden egyes embernek, és az egész világnak fel kell jönnie Velem a keresztúton a Golgotára, és keresztre kell feszítenie magát az Én keresztemre. Amikor azonosultok Velem a szenvedésben, akkor nyílik meg előttetek dicsőséges Országom kapuja. Amikor elmerültök Bennem, és már nem akartok senkit és semmit, csak egyedül Istent, akkor tudom betöltetni lelketeket az Én békémmel és szeretetemmel. Ez a világ elmúlik minden kívánságával és tervével együtt. Isten akarata azonban örökkévaló, és beteljesül. De csak azok lelkében tud, akik ezt megengedik és akarják, mert tiszteletben tartom mindnyájatok szabad akaratát. Ezért kérve kérlek benneteket, kerüljétek a bűnt, mondjatok ellene a sátánnak és minden kísértésének, aki olyan csúf, hogy belehalnátok, ha megláthatnátok. A bűn mindig undorító. Nincs a földön olyan ocsmányság, amivel szemléltetni lehetne. Egyedül a bűn tud elszakítani Istentől. Féljétek az Istent szent félelemmel, Aki örök Bírája minden embernek, és megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Féljétek elkövetni a bűnt, mert ennek következménye van. Isten végtelenül szereti mindazokat, és irgalmas mindazokhoz, akik elfogadják és tettekre váltják tanítását.

 

Gyermekeim! Ütött az óra. Ez a világ véget ér. Most jön fel a Golgotára. Ez kegyetlen szenvedést jelent minden egyes ember számára. Azok tudják könnyebben elviselni, akik felkészültek a halálra, a végső számadásra, akik nem ragaszkodnak senkihez és semmihez. Akiknek Én vagyok a mindenük, a reményük, azok könnyen el tudnak szakadni a földtől és földi életüktől.

 

Nagyon kérjétek, hogy avatkozzak közbe, jöjjön el a Nagy Figyelmeztetés, amikor a Szentlélek megmutatja mindenkinek, hogy mi a jó és mi a rossz. Akkor az egyes ember meglátja a bűneit, és megtér Hozzám, üdvözítő Istenéhez. Nagyon sok lelket fogok megmenteni akkor.

 

Nagyon szeretlek benneteket, Véremen megváltott gyermekeim! Emberi szó nem képes rá, hogy ezt kifejezze. De ha fölnéztek véres testemre a keresztfán, az mindent elmond nektek szavak nélkül. Mert mindezt értetek és a ti bűneitekért szenvedtem el azért, hogy megmentsem a lelketeket. Szeressetek viszont Engem! Miattatok kiáltottam: „Szomjazom!” Arra vágyom, hogy megmeneküljetek, és üdvözíteni tudjalak benneteket. Fogadjátok meg tanításomat! Ezek az utolsó szavaim. Már benne éltek abban az időben, amikor végérvényesen döntenetek kell Isten mellett, vagy Isten ellen. Döntéseteknek örök következménye van, melyet nektek kell viselnetek.

 

Váltsátok tettekre tanításomat, mert csak így van értelme az életeteknek. Erre áldalak meg benneteket Szívem túlcsorduló, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítések: Mt 23, 1: „Jézus szólt” Mt 24, 9-14: „ Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2021.04.02. 09:58 :: Andre Lowoa

2021. április 2-án, Nagypénteken az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Most még jobban bízzatok Bennem! Adjátok át az életeteket Nekem! Ne ti akarjátok megoldani a sorsotokat, hanem bízzátok azt Rám. Én Mindenható vagyok. Minden rosszból jót tudok kihozni. De ehhez a ti hitetek és imátok kell. Ha továbbra is kirekesztetek Engem az életetekből, azzal csak súlyosbítjátok a helyzeteteket. Bízzatok Bennem! Ha elegen imádkoztok, akkor hamarosan közbe fogok lépni. Ez most a nagy nyomorúság órája. Erről mondtam, hogy olyan nagy szorongatás lesz, amilyen még nem volt, amióta fennáll a világ és nem is lesz. Most rövidítem meg az időt választottjaim kedvéért. (Máté 24)

Kicsinyeim! Bízzatok Bennem! Ti, akik szüntelenül imádkoztok, megmenekültök ettől sötét órától. Akár éltek, akár haltok, az Enyéim vagytok és az örök boldogság vár rátok. Most választják szét szent angyalaim a búzát a pelyvától. Jaj azoknak, akik zsarnokoskodnak felettetek! Ők ugyanazt kapják vissza, amit nektek adnak. A pokol lesz osztályrészük, ahol örökké szenvedni fognak.

Drága gyermekeim! Hamarosan közbe fogok avatkozni. Elhozom a Nagy Figyelmeztetést, amire most nagyobb szükségetek van, mint szemetek világára. Addig is minden nap imádkozzátok el háromszor az ördögűző imát és kérjétek a Szentlelket, hogy adja meg a tisztánlátást. Kiárasztom Szentlelkemet, hogy ki-ki meglássa, mit érdemel tettei alapján. Imádkozzatok, hogy mielőbb jöjjek vissza dicsőségemben és szám leheletével megsemmisítsem a gonoszt. Ő most azt hiszi, hogy győzött. Az egész világon uralkodik. Ez a járvány is az ő műve. De ti ne féljetek! Az utolsó szó az Enyém. A jövő az Én kezemben van. Miután megtisztítottam ezt a bűneiben vonagló világot, újjá fogom alkotni, és elhozom nektek az ezer éves béke uralmát. Ezer évre a pokol fenekére vetem a sátánt. Nem lesz többé uralma rajtatok. Akik pedig őt szolgálták, vele együtt mennek az örök szenvedés helyére.

Gyermekeim! Ne féljetek! Ne hallgassatok olyan híreket, ami félelemben tart benneteket! Bízzatok Bennem! Én mindennek fölötte állok. Imádkozzatok azért, hogy mielőbb térjek vissza dicsőségemben! Akkor emeljétek fel fejeteket, mert elérkezik  üdvösségetek. Bízzatok! Bízzatok, és soha semmitől ne féljetek! Nekem hatalmam van kimenekíteni titeket minden veszélyből, de bizalmatok mértékében tudom nektek adni kegyelmemet. Mondjátok el naponta az irgalmas rózsafüzért! Erre minden kegyelmet megadok. Újra mondom: Bízzatok nagyon Bennem, és semmitől se féljetek! Én veletek vagyok a világ végéig. Jobban szeretlek benneteket, mint saját életemet, amit értetek áldoztam a keresztfán. Szemléljetek Engem a kereszten! Magamra vettem minden bűnötöket. De nem a halálé volt az utolsó szó, mert feltámadtam és örökké élek. Mindazt, aki hisz Bennem, feltámasztom az utolsó napon. Velem együtt fogtok élni az örök boldogságban, és meg fogjátok látni dicsőségemet. Higgyetek és bízzatok Bennem! Erre áldalak meg benneteket, Szívem örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”

Szentírási megerősítés: Lukács 18, 24-35: Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik szélétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és el kell tűrnie, hogy ez a nemzedék megvesse. És mint Noé korában történt, úgy lesz az Emberfiának idejében is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek egészen addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és mind elpusztította őket. Ugyanúgy, ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, vettek, eladtak, ültettek, építettek. Aztán azon a napon, amelyen Lót elhagyta Szodomát, tüzes kéneső esett az égből, és mind elpusztította őket. Ugyanez fog bekövetkezni azon a napon, amelyen az Emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz, és a holmija lent a házban, ne jöjjön le érte. Hasonlóképpen, aki kinn lesz a határban, ne térjen vissza érte. Gondoljatok Lót feleségére! Aki folyvást azon fáradozik, hogy életét megmentse, elveszíti, aki ellenben elveszíti, az megmenti. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban. Az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony fog együtt őrölni, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.”

Ördögűző imák:

Ó Mária mennyek Királynője, az angyalok Úrnője, Akit Isten azzal hatalmazott és bízott meg, hogy a sátán fejét széttapossad, alázatosan kérünk, küldj égi sereget, akik a Te vezénylésed mellett szüntelenül gyengítik a sátán hatalmát és végül mind a pokol fenekére taszítsák. Ki olyan, mint az Isten?! Szent angyalok kerubok és szeráfkarok, kérünk, szorgosan őrködjetek felettünk! Te pedig jóságos gyöngéd égi Édesanyánk, kérünk Téged, szánj meg minket, és légy mindenkor a mi édes reményünk és biztos menedékünk. Ámen.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

1. Ó, alkotó Lélek, jövel,
és szívünk, lelkünk töltsed el!
Te alkotád a szíveket,
hozd nekik bő kegyelmedet!

2.    Kit úgy hívunk, Vígasztaló,
kit ád nekünk az Alkotó,
te, élő forrás, égi láng,
szent kenet, égből szállj le ránk!

3.    Te, hét ajándok kútfeje,
Atyánk kegyelmes jobb keze,
az Úr erős ígérete,
sugalmas ajkak ihlete.

4.    Gyújtsd meg szemünknek fényedet,
és szállj szívünkbe, Szeretet!
Ha testünk gyarló, s lankadunk,
légy mindig éber gyámolunk!

5.    Űzd messze tőlünk ellenünk,
Szent békességed add nekünk!
Te járj, Vezér, utunk előtt,
veszélytől védjen szent erőd!

6.    Add, ismerjük meg az Atyát
teáltalad, és egy Fiát,
és kettejüknek Lelke, te,
örökre légy lelkünk hite!

7.    Az Istent áldjuk, jó Atyát,
s ki felkelt sírból, szent Fiát,
s a Lelket, szívünk vigaszát,
most és örök időkön át!

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2021.03.07. 09:45 :: Andre Lowoa

2021. március 7-én, Szentáldozás után az Úr Jézus…

„Nagyon boldog vagyok benned. Teljesen egyesültél Velem. Azért alapítottam az Oltáriszentséget, mert egyesülni akarok az emberekkel. A ti szívetekben érzem a legjobban Magam. Főleg akkor, ha teljesen átadjátok magatokat Nekem. Akkor birtokba veszlek és szentekké formállak benneteket. Azért haltam kínhalált, hogy üdvözítselek titeket. De ehhez szentekké kell válnotok. Az életszentség az Én ajándékom, aminek a csúcsa, ha egyesültök Velem a Szentáldozásban. Belém istenültök, és így hű képmásaimmá váltok. Ezért kiáltottam: szomjazom! Jöjjetek Hozzám! Egyétek Testemet, igyátok Véremet, hogy ily módon elválaszthatatlanul, örökre egyek legyetek Velem. A Mennyben ennek fogtok örülni a legjobban, mert Én mindig a tietek maradok.”

Szentírási megerősítés: Máté 27, 50: „Most Jézus még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2021.01.24. 20:44 :: Andre Lowoa

2021. január 24. Az Úr Jézus…

Drága gyermekeim! Készüljetek, mert nagyon közel van a nagy figyelmeztetés. Kiárasztom rátok Szentlelkemet, Aki megmutatja lelketek állapotát. Látni fogjátok egész életeteket. Gondolataitokat, szavaitokat tetteiteket. Látni fogjátok kegyelmemet, amivel jóra indítottalak benneteket, amikor engedelmeskedtetek indításomnak, és amikor csökönyösen ragaszkodtatok saját elképzelésetekhez, és visszautasítottátok kegyelmemet. Ilyenkor Én mindig eltávolodtam tőletek, mert tiszteletben tartom szabad akaratotokat. Minél többször utasítottatok el, annál jobban átadtátok magatokat a sátánnak. Rossz döntéseitek miatt sorra kudarcot vallottatok, ami miatt Engem okoltatok.

Gyermekeim! Amit Isten egyszer odaajándékozott az embernek, azt soha nem veszi vissza. Ez pedig az értelmetek és a szabad akaratotok. Bár látom, hogy rossz útra tértek, de erőszakkal nem rángatlak vissza benneteket. Megengedem a csalódásokat és a szenvedéseket, amelyeket azért adok, hogy visszatérjetek Hozzám. De még ekkor sem kényszerítelek benneteket. Ha rendszeresen olvasnátok a Szentírást, és legalább egy Miatyánkot elimádkoznátok, már megmenekülnétek a kárhozattól. Ezért kértem: szüntelen imádkozzatok! Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! Ezen a földön csak zarándokok vagytok. Hiába betonozzátok be ide magatokat, egyszer úgyis itt fogtok hagyni mindent. Ezt ígértem: Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol Én vagyok. (Jn 14, 2-3)

Olvassátok el a Jelenések könyvét! „Gyere, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány hitvesét!” És lélekben elvitt egy nagy magas hegyre, s ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis. Széles, magas fala volt, rajta tizenkét kapu. A kapuk fölött tizenkét angyal. Nevek voltak rájuk írva, mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a nevei. Keleten három kapu, északon három kapu, délen három kapu és nyugaton három kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. Annál, aki beszélt velem, arany mérőnád volt, hogy megmérje a várost, kapuit és falát. A város négyszögben épült, a hossza annyi volt, mint a szélessége. Megmérte a várost e náddal: tizenkétezer stádium. Hossza, szélessége és magassága ugyanannyi volt. Megmérte a falat: száznegyvennégy könyök emberi mérték szerint, ami egyenlő az angyal mértékével is. Falai jáspiskőből épültek, a város pedig kristályhoz hasonló színaranyból. A város falainak alapjait mindenféle drágakő díszítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A tizenkét kapu tizenkét gyöngy: mindegyik kapu egy-egy gyöngy. A város utcái tükörfényes színaranyból voltak. De templomot nem láttam benne, mert a Mindenható, az Úr, az Isten és a Bárány a temploma. A városnak nincs szüksége sem Napra, sem Holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a Bárány. Fényében járnak a nemzetek, és a föld királyai elhozzák bele dicsőségüket. Kapuit nem zárják be soha, hisz ott nincs éjszaka. A népek odahordják kincseiket és értékeiket. Nem jut oda be tisztátalan, sem gonosztevő, sem hazug, csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe. (Jel 21, 9.27)

Szent Pál, aki elragadtatott oda ezt írta: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. (1 Kor 2, 9)

Én meghaltam a ti üdvösségetekért. Ártatlanul Magamra vettem bűneiteket, és kegyetlen kínszenvedésemmel kifizettem a váltságdíjat. Ti miért nem akartok áldozatot hozni saját üdvösségetekért? Én csak azt tiltom meg, ami számotokra káros. Mindazt megadom, ami lelketek üdvösségére válik. A legtöbb ember éhezi a szeretetet. Én Magam vagyok a szeretet. Ha Nálam keresitek, megtaláljátok. Bennem nyugalmat talál lelketek. Erről ismeritek meg, hogy jó helyen jártok.

Gyermekeim! A bűnben nincs boldogság. A sátán elhiteti veletek, hogy az a jó, amire kísért. Ne higgyetek neki! Ő a nagy csaló, aki a kárhozatra akar taszítani benneteket. Három fő bűnnel kísért: a test bűnével, vagyis a paráznasággal, amire már Fatimában száz évvel ezelőtt mondta Édesanyám, hogy a legtöbb lelket viszi a pokolba.

A másik a mammonimádat, amiről Szent Pál leírta, hogy minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. Így néhányan, akik törik magukat utána, már elpártoltak a hittől, és sok bajba keveredtek. (1 Tim 6,10)

Végül az uralkodás, amikor az ember istennek képzeli magát. Ez az önimádat, ami közönséges bálványimádás, mert saját magát állítja Isten elé, Isten helyébe.

Vegyetek példát Rólam. Én valóban Isten vagyok, és mégis a legmélyebbre aláztam magam. Megvolt a hatalmam rá, hogy kiszabadítsam magam a zsidók kezéből, mégis hagytam magamat megkínozni, keresztre feszíteni. De harmadnapra feltámadtam, és örökké élek. Atyám jobbján ülök az Isten végtelen dicsőségében. Titeket is ide hívtalak meg. De ahhoz teljesítenetek kell Atyám parancsát. Ez pedig a szeretet. Aki legyőzte önmagát, csak az tud győzelmet aratni a sátán fölött. Ezt csak úgy tudjátok megtenni, ha teljesen átadjátok az életeteket Nekem. Mindenben Rám hagyatkoztok. Megismeritek tanításomat, az Evangéliumot és tettekre váltjátok. Ha kirekesztetek Engem az életetekből, elvesztitek védelmemet, és kiszolgáltatjátok magatokat ellenfelemnek. Ő nem tartja tiszteletben szabad akaratotokat. Addig kísért, amíg el nem követitek a bűnt. Amíg testben éltek, vissza tudtok térni Hozzám a bűnbánat és a szentgyónás által.

Gyermekeim! A világban annyira elhatalmasodott a bűn, hogy meg kell állítani a tömegeket, akik a lejtőn zuhannak lefelé a pokolba. Mielőtt elérkezik igazságosságom napja, kiárasztom rátok Szentlelkemet, Aki megvilágosít benneteket. Ekkor sokan meg fognak térni, de sajnos sok megátalkodott is lesz. Ők a kárhozatot választják. Ne várjátok meg azt a napot, amikor úgy fogtok égni, mintha tűzben lennétek. Akik bűnben élnek, látni fogják a poklot, ahová menniük kellene, ha abban a pillanatban meghalnának. De még kapnak Tőlem egy esélyt, hogy bűnbánatot tartsanak.

Gyermekeim! Figyelmeztetlek benneteket, mert az idő itt van. Úgy éljetek, mintha a következő pillanatban meg kellene halnotok. Gondoljatok arra, hogy Isten megfizet mindenkinek tettei szerint. Engem nem lehet becsapni, nem lehet Előlem elbújni. Jobb nektek, ha igaz bűnbánat által megtisztítjátok lelketeket, és így elkerülitek a kárhozatot. Kapaszkodjatok bele irgalmasságomba, amíg még a kegyelem ideje tart! Erre áldalak meg mindnyájatokat Szívem féltő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Mt 22, 1: „Jézus szólt”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.12.28. 19:57 :: Andre Lowoa

2020. december 28. Az Úr Jézus…

„Nyisd ki a Szentírást!” Mt 25, 12-13: „Jézus válaszolt: Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”

„Drága gyermekeim! Legyetek készen, mert abban az órában jövök el értetek, amikor nem gondoljátok. Szüntelen készenlétet kértem tőletek azért, mert ha várjátok a Velem való nagy találkozást, akkor a kegyelem állapotában vagytok. Ha pedig ilyen lelkülettel éltek, akkor magatokba tudjátok szívni kegyelmeimet, mint száraz szivacs a vizet. A szívetek tárva-nyitva van Előttem. Én vagyok kicsi szívetek Lakója, Aki az Oltáriszentségben belétek költözöm. Ó, mily nagyon vágyom rá, hogy minden ember szíve az Én otthonom legyen!

Drága gyermekeim! Ebben a zűrzavaros időben, amikor mindent a feje tetejére állított a gonosz, csak Én vagyok egyedüli örömötök, vigaszotok, reményetek és életetek célja. Csak Bennem talál nyugalmat lelketek. Csak az Én szárnyaim alatt tudtok megpihenni. Csak az Én irgalmas Szívemben tudtok elrejtőzni a gonosz támadásai elől. Helyet készítettem nektek Szívemben. Szívem a ti egyedüli, menedéketek, lakásotok, felüdülésetek, megpihenésetek, nyugalmatok, táplálékotok, mert szeretetemmel mindig kielégítelek, és örökké boldoggá teszlek benneteket.

Simuljatok bele egészen akaratomba! Mindig a Miatyánknak ezt a részét ismételgessétek: „Atyám, Aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te Akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is.” Ha az Én Akaratom és Országom beteljesülésére vágyódtok, akkor mindig elégedettek lesztek sorsotokkal. Ha úgy fogadjátok el a körülményeket, ahogy vannak, soha nem fogtok csalódni. Ha mindig mély alázattal belesimultok akaratomba, és csak arra vágyódtok, hogy örök, rátok vonatkozó tervem teljesedjék rajtatok, akkor rájöttök, hogy mindaz a jó és rossz, ami titeket ér, benne van rátok vonatkozó örök tervemben. Azért, mert a keresztek hoznak közelebb Hozzám és egyesítenek Velem, a Keresztre-feszítettel. Az örömök pedig erőforrások a szenvedések elviselésére. Így lássátok a körülményeket, amelyek forgandók: hol jók, hol rosszak.

Azt kérem, hogy Én legyek mindig életetek központja, reménye, fénye, boldogsága! Mindent úgy tekintsetek kívülem, mintha már nem is lennének. Legyenek azok személyek, vagy tárgyak. Azért, mert ez a világ elmúlik, és amikor kiléptek testetekből, itt fogtok hagyni mindent. De Engem, aki örök vagyok és szívetek Jegyese, magatokkal visztek, hisz mindig veletek vagyok, soha nem hagylak el. Veletek maradok ebben a siralomvölgyben és az örök boldogságban.

Én hívtalak létre benneteket, Én akartam, hogy éljetek. Öröktől fogva kiválasztottalak titeket, hogy csak az Enyéim legyetek, csak az Én szeretetem tejét szívjátok magatokba, és vessetek el mindent, ami elválasztana Tőlem. Tagadjátok meg magatokat, ne álljatok szóba a kísértővel és soha ne kövessetek el bűnt! Amikor a gonosz kísért benneteket, és elétek hozza a bűnt, mint valami szép dolgot, gondoljatok mindig az Én megkorbácsolt, vérző Testemre, keresztre feszített Tagjaimra, amelyeket átszegeztek a ti üdvösségetekért. Szoruljon el a szívetek, és lássátok, hogy ártatlanul mennyit szenvedtem értetek azért, hogy megmentselek titeket az örök haláltól. Én mindig megadom nektek a kegyelmet, és eszetekbe juttatom ezeket a gondolatokat, és eltorlaszolok előttetek minden bűnre vezető utat, hogy soha ne tudjatok megbántani Engem. Azért, mert nektek az lenne a leges-legrosszabb, ha elszakítanátok magatokat Tőlem. Én pedig misztikusan újra meghalnék, ha el kellene veszíteni titeket.

Gyermekeim! Senki sem szeret úgy benneteket, a Mennyben és a Földön, mint Én. Ezért csak Hozzám ragaszkodjatok, szeressetek viszont Engem teljes szívetekből, teljes lelketekből, teljes elmétekből és minden erőtökből! Felebarátaitokat pedig Értem szeressétek úgy, ahogy Én szerettelek titeket, hogy feláldoztam Magamat értetek. Azt akarom, hogy ti is áldozzátok az életeteket Értem, Aki a rátok bízottakban vagyok jelen, hisz ezt mondtam: amit a kicsinyek közül eggyel tesztek, azt Velem teszitek. Ne sajnáljátok az időt, a fáradságot, amikor a lelkek megmentéséről van szó. Józanul osszátok be az időtöket, kérjétek, hogy mindig Én őrködjek fölöttetek, Én áldjam és többszörözzem meg az erőtöket, hogy jusson mindazokra, akiknek valóban szüksége van rátok. Kérjetek Tőlem lelkeket, akik mindörökké szeretnek majd Engem.

Kicsi gyermekeim! Én megőrizlek és megvédelek benneteket a gonosz minden cselvetésétől és megtartalak az életszentség útján, amíg el nem éritek célotokat, az örök üdvösséget. Szívem szeretete átölel, beburkol, irgalmas Szívem a ti örök menedéketek, melyet értetek döfött át a katona lándzsája. Azért szálltam le Atyám öléből és megtestesültem a Legszentebb Szűz méhében, hogy feláldoztassak értetek a keresztfán. Föl nem foghatjátok ezt a hatalmas, isteni bölcs szeretetet. Áldásom kísér benneteket minden lépésetekben, megőriz egész életetekben, hogy csak az Enyéim legyetek és maradjatok mindörökké. Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem túlcsorduló, örök szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Máté 24, 2: „Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.”

Jézus mondja: „Ugyanígy fogja a gonosz lerombolni Egyházamat, ahogy a jeruzsálemi templomot annak idején. De nem azért, mint a jeruzsálemi templomot, ami soha nem épült újjá, mert az ószövetséget felváltotta az új, hanem azért, hogy Egyházamat Én magam építsem újjá a Szentlélekben, az ezer éves béke uralmában, ahol híveim igazságban és életszentségben fognak élni. Az új világban, az ezer éves béke uralmában az emberek nem úgy fognak szaporodni, ahogy most, hanem úgy, ahogy Én öröktől fogva elterveztem. Erkölcsösek lesznek és szentül fognak élni. Az érzékiség bűne miatt bukott el Éva és Ádám. Az Én legszentebb Anyám szeplőtelenül fogant. Én a Szentlélektől fogantam szeplőtelen Anyám szűzi méhében. Mária által egy új teremtés lett. Az új világban is így kell lenni, nem is lehet másként.  A jelen világ minden bűnét átszövi az érzékiség. Az abortuszok, a házasságtörések, a szerelemféltésből származó gyilkosságok, a paráznaság, mind ebből származnak. Ez az első emberpár bukásának a következménye. Amikor ezer évre megkötözöm a sátánt, nem tud többé kísérteni.  Visszaállítom azt a paradicsomi állapotot, amire teremtettem az embert.”

Máté 24, 4-14: „Jézus így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.12.27. 19:55 :: Andre Lowoa

2020. december 27. Az Úr Jézus…

Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: Júdás levele 1-25-ig.

Júd 1, 4: Mert bizonyos emberek befurakodtak közétek, akiknek az ítéletük már rég megíratott; ezek az istentelenek Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, az egyetlen Urat, Urunkat, Jézus Krisztust pedig megtagadják.

Jézus: „Ma sok eretnek van. Rájuk vonatkozik Szent Pál írása:”

„Csodálkozom, hogy attól, aki meghívott titeket Krisztus kegyelmére, ilyen hamar átpártoltatok egy más evangéliumhoz, jóllehet nincs más; legföljebb néhány ember akad, aki megzavar titeket, és igyekszik elferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen! Amint már kijelentettük, most újra megismételjük: Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok: átkozott legyen!” (Gal 1, 6-9)

Jézus: „Akik ilyet tesznek, mind a pokol tüzére kerülnek. Nyisd ki a Szentírást!”

Zsid 2, 2-4: Ha ugyanis már az angyaloktól meghirdetett tanítás annyira kötelező volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség elvette méltó büntetését, hogyan menekülhetnénk meg mi, ha semmibe vesszük azt a mérhetetlen üdvösséget, amelyet először az Úr hirdetett, azután a fültanúk megszilárdítottak köztetek, az Isten pedig különféle jelekkel, hatalmas csodákkal, és a Szentlélek tetszése szerint osztogatott adományaival igaznak bizonyított.

Júd 7: Ugyanígy Szodoma és Gomorra, valamint a szomszédos városok, amelyek hozzájuk hasonlóan kicsapongó életet éltek, és természetellenes gyönyöröket hajhásztak, intő példák a számunkra: az örök tűz lett a büntetésük.

Jézus: „Mindenki, aki bűnben él, megkapja méltó büntetését. Manapság az alávalóságokat magasztalják az emberek, a szent tanítást pedig elvetik. Ma bűnösebb a világ, mint Szodoma és Gomorra korában. Ezért sajnos sok lélek megy a pokolba. Ti mutassatok jó példát, és az életetek feláldozása árán is maradjatok hűségesek tanításomhoz. Ha mindhalálig kitartotok, nagy lesz jutalmatok a Mennyben. Nyisd ki a Szentírást!”

Mt 25, 46: Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.

Júd 12: Ezek szennyfoltok szeretetlakomáitokon,…amelyekre az örök sötétség homálya vár.

Jézus: „Sajnos sokan végeznek szentségtörő áldozást, akik súlyos bűnben élnek. Ezek mind az ítéletükre cselekednek.”

Júd 14-15: „Nézzétek, közeleg az Úr szentjeinek tízezreivel, hogy ítéletet tartson mindenek fölött, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövetett, és minden káromló szóért, amit az istentelen bűnösök a szájukon csak kiejtettek.”

Jézus: „Már közel van dicsőséges visszajövetelem, amikor ítéletet tartok a világ fölött. Igyekezzetek megtérni, bűnbánatot tartani, amíg még a kegyelem ideje tart, mert utána beköszönt az igazságosság órája. Nyisd ki a Szentírást!”

2Tessz 1, 6-9: „Méltányos egyébként, hogy az Isten üldözőiteknek üldözéssel fizessen meg. Nektek, üldözötteknek pedig velünk együtt megnyugvást adjon, amikor Urunk Jézus eljön hatalmas angyalseregével a mennyből, s lobogó tűzzel megbünteti azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus evangéliumának nem engedelmeskednek. Örök kárhozattal fognak bűnhődni: eltaszítva az Úr színe elől és távol fönséges hatalmától.”  2, 3-4: „be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani.”

Jézus: „Most fog fellépni az antikrisztus. Óvakodjatok tőle! Hízelgő modorával és hamis csodáival sokakat meg akar téveszteni, hogy utána a kárhozatra taszítsa őket. Ha megtartjátok tanításomat, és kitartotok Mellettem mindhalálig, üdvözültök. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, és minden kegyelmet megadok nektek.”

Szentírási megerősítés: Mk 2, 27: „Jézus mondta”

2020. december 27. Szent Család vasárnapján az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Már kézzel foghatóak a jelek, a próféciák beteljesülnek. A sátán türelmetlenül várja győzelmét és emberének fellépését. Amikor azt hiszi, hogy győzött, akkor fogom letaszítani a pokol mélyére, és ezer évre megkötöztetem Szent Mihállyal. Akkor teljesül be Legszentebb Édesanyám Szeplőtelen Szívének diadala, ami az Én győzelmem az Oltáriszentségben. Akkor fognak Engem méltóképpen imádni, és a legnagyobb tiszteletet akkor adják meg Nekem. Az új világban mindenkit szentté formálok. Mindenki olyan lesz, amilyennek öröktől fogva elgondoltam. Mindenkin be fogom teljesíteni rá vonatkozó, örök, szent tervemet.

Drága gyermekeim! Várjátok ezt a világot, az ezer éves béke uralmát, amikor megújítom az eget és a földet – és ez előtt visszajövök teljes dicsőségemben, az ég felhőin.

Gyermekeim! Értsétek meg: ez a világ annyira bűnös, hogy meg kell semmisülnie. Ha bármi megmaradna belőle, akármilyen jónak látszik is, az újra csak bűnt szülne, és újra elhatalmasodna a rossz. Ahogy Szodoma és Gomorra elpusztult a kénköves eső miatt, és ahogy Babilon is megsemmisült, úgy erre a világra is a pusztulás vár, mégpedig tűz által.

Gyermekeim! Már minden beteljesült, amit az Evangéliumban előre megmondtam. Az egész földkerekségen hirdetik az Evangéliumot, és az emberiség eljutott a fegyverkezésnek arra a fokára, hogy bármikor meg tudja semmisíteni a világot. Erre szoktam mondani: „az óra itt van”, vagyis minden feltétel adott, hogy beteljesüljenek a próféciák. A bűn ellepte a világot, a gonoszság hatalma munkálkodik, démonok milliárdjai lepték el a világot az emberek gonoszsága által, mert mindenki, aki a bűnt szereti és elköveti, lehívja magára a gonosz démonokat. Már csak egyért imádkozzatok: hogy mielőbb visszajöjjek a földre, és megítéljem a világot, újjáteremtsem azt, és elhozzam a béke uralmát. Amint ígértem a Máté 24-ben, az időt le fogom rövidíteni, sőt, már részben meg is tettem, hogy még kevesebb ideje legyen a gonosznak arra, hogy az embereket megtévessze, sőt, ha lehetséges volna, még a választottakat is.

Drága gyermekeim! Minden jó és rossz cselekedet megkapja jutalmát, vagy büntetését aszerint, amit érdemel. Ti, drága kicsinyeim, tegyétek továbbra is a jót, folytassátok az imát a bűnösökért, és ne múljon el nap anélkül, hogy ne kérnétek, hogy jöjjek vissza minél előbb dicsőségemben megítélni élőket és holtakat, és jöjjön el az Én királyságom. Mindennap ezt imádkozzátok a Miatyánkban, de sajnos némelyek csak úgy mondják, mint egy megszokott szöveget anélkül, hogy tettekre váltanák, vagy a szívükben vágyakoznának a beteljesedésre. Az Egyház kétezer éve imádkozza: jöjjön el az Isten Országa, legyen meg az Ő akarata, amint a Mennyben, úgy a földön is. Ehelyett az egyén magát állítja a központba, Istent kirekeszti az életéből, és azt hiszi, hogy csak az a fontos, hogy az ő akarata teljesüljön. Ezért van ennyi bűn a világon, és ennyi boldogtalan ember. Ha a Mennyországot örök boldogságnak hívjátok – és jól teszitek, mert az –, akkor a föld is csak úgy válhatna boldog létezéssé, ha Isten akarata teljesülne rajta. Ezt pedig nem volna nehéz elérni, ha az emberek elfogadnák az Atya akaratát, megtagadnák magukat, és keresztjüket hordozva segítenék a rászorulókat és egymást.

Drága kicsinyeim! Most, így a karácsony utáni közeli napokban fájó szívvel veszem tudomásul, hogy nem kellek, a születésnapomat átírták: már régen nem az Én ünnepem, hanem az anyagi jólét forrása, az üzletek fellendülése és a szórakozásé. Megengedtem ezt a járványt, ami elősegíthetné, hogy az emberek magukba tekintsenek, egyéni imában keressenek és megtaláljanak Engem, de sajnos nem teszik.

Drága gyermekeim! Az óra eljött. Már minden készen áll arra, hogy a föld tűz által megsemmisüljön, hogy újjáalkossam, és elérkezzen a mennyei Paradicsom, az ezer éves béke uralma. Ezt várjátok, ezután sóvárogjatok, ezért imádkozzatok, hogy mielőbb visszatérjek az ég felhőin, és beteljesítsem szavaimat. Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Szavaim igazak és ámenek. Aki Bennem hisz, ha meghal is, élni fog. Teljesítsétek törvényeimet, a szeretet főparancsát, és akkor nem éltetek hiába, mert eléritek az örök boldogságot és a békét. Fogadjátok áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Zsid 11, 2: „Isten szava”

Imádság az Úr Jézus Dicsőséges Visszajöveteléért: Az Úr Jézus folytatta: „Drága gyermekeim! Most a világ mélyponton van. Ebből csak az Én dicsőséges visszajövetelem által szabadul meg. Kérjetek Engem mindennap ezzel az imával:

„Drága Jézusom! Leborulok Előtted és hálát adok Neked azért, hogy megváltottál. Szeretlek Téged önmagadért és köszönöm, hogy velünk maradtál. Köszönöm, hogy nem hagytál el bennünket a végső harcban, amikor a sátán minden eszközt bevet, hogy a lelkeket kárhozatba taszítsa. Jézusom, jöjj! Jöjj minél előbb vissza az ég felhőin úgy, ahogy megígérted. Jöjj vissza dicsőséges fényedben, hatalmadban, jóságodban és szeretetedben! Jöjj, és ítéld meg a földet! Szabadíts meg a gonosztól! Áradjon ki a Te jóságod, igazságod, szereteted, fényességed! Áraszd ki ránk megváltásunk dicsőségét: hatalmas szeretetedet! Jöjj vissza, Jézus, tégy rendet ebben a zűrzavaros világban! Tégy minket olyan ártatlanokká és tisztákká, mint a gyermekek! Tisztíts meg minket bűneinktől, hogy gyermeki lélekkel emeljük Hozzád kezünket és lelkünket, hogy Téged méltóképpen imádjunk és szeressünk úgy, hogy megtesszük akaratodat! Jöjj vissza, Jézus, az ég felhőin, és szád leheletével semmisítsd meg a gonoszt! Ne engedd, hogy tovább uralkodjon rajtunk! Mentsd meg a Te ártatlan kicsinyeidet, akik Benned remélve Hozzád kiáltunk! Tebenned hiszünk és Tőled várjuk életünk jobbra fordulását és megváltásunkat. Jöjj, Jézus, jöjj! Szent angyalaiddal és az üdvözült seregekkel kiáltjuk: Marana Tha! Jöjj el, Uram, Jézus! Tisztítsd meg a földet, kötözd meg a sátánt úgy, ahogy a Szentírásban megígérted: ezer évre! Újítsd meg a földet, s hozd el nekünk az ezer éves béke uralmát! Jöjj, Uram, Jézus, jöjj, jöjj! Szentlélek, áradj ki ránk! Te imádkozz bennünk és általunk, Te kérleld bennünk a szentséges Urat, hogy méltóztasson leszállni az Atya öléből, és mielőbb megtisztítsa és megújítsa ezt a siralomvölgyet! Az Ő dicsősége és fényessége ragyogja be a világot, és az emberek szüntelenül magasztalják, dicsőítsék és megvallják az Úr nevét. Jöjj, Jézus, jöjj! Aki vértől ázott ruhát viselsz, Aki meghaltál, és most örökké élsz. Jöjj, feltámadott Urunk! Kérve kérünk! A lelkünkkel kérünk, mert ajkunk elégtelen arra, hogy kérleljen. Égig érő vággyal kérünk, jöjj vissza Urunk! Jöjj a te népedhez, aki hív Téged, mint egyedüli reményét, végső menedékét! Uram, csak Te tudod megadni egyedül, amit megígértél. Semmisítsd meg a gonoszt szád leheletével! Jelenj meg ragyogva, feltámadott, dicsőséges Testeddel! Szégyenítsd meg az antikrisztust, aki bitorolni akarja a Te Nevedet! Semmisítsd meg a gonoszt, állítsd helyre a békét, a szeretetet úgy, ahogy azt öröktől fogva megteremtetted! Boldogságos Szűz Anyánk, leghatalmasabb közbenjárónk az Úr Jézus Krisztusnál! Kérleld meg Őt, ahogy a kánai menyegzőn tetted, hogy jöjjön el az Ő Országa, legyen meg az Ő akarata, amely elhozza a Te Szeplőtelen Szíved diadalát, ami beragyogja a Mennyet és a Földet. Ámen.”

Szentírási megerősítés: Máté 27, 50: „Most Jézus még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.11.01. 19:54 :: Andre Lowoa

2020. november 1. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ma mindenszentek ünnepe van. Gondolkoztatok már azon, hogy ha lezárul földi küldetésetek, hol fogjátok folytatni az életeteket? Gyermekeim! Az életetek ezen a Földön nagyon rövid. Az örökkévalósághoz képest semmi. Ti mégis azzal vagytok elfoglalva, hogy itt rendezkedjetek be. Pedig itt létetek csupán átmenet. Át kell mennetek a próbán, és meg kell érkeznetek Hozzám. Ezzel szemben, ti elmerültök a földi élvezetekben, amiről azt hiszitek, hogy örökké tart. Aztán ha kaptok egy betegséget, kétségbe vagytok esve, hogy esetleg meg kell halnotok. Pedig minden embernek ez a sorsa. Nem erre az életre kell berendezkedni, hanem arra a másikra kell felkészülni, ami örökké tart. Nem az számít, hogy hány diplomát gyűjtötök be, még az sem, hogy mennyi a jövedelmetek, ha nem csak az, hogy megtartottátok-e Isten parancsát. Ha igen, akkor jól fogtok vizsgázni Előttem, az Örök Bíró előtt. Ha nem, akkor még kaphattok egy esélyt, hogy megtisztuljatok bűneitek szennyétől. Ez a tisztítótűz. De ha már elmerültetek a bűnben, amit nem akartok megbánni, akkor a kárhozat vár rátok. Amíg itt éltek, ki lehet javítani hibás döntéseiteket. Jóllehet, az időt és az alkalmakat nem lehet visszahozni, de újra lehet kezdeni az életeteket. Ha megbánjátok bűneiteket és feloldozást nyertek, akkor elfelejtem vétkeiteket, és új lehetőséget adok, hogy gyakoroljátok a felebaráti szeretetet és Nekem szenteljétek az életeteket. A szentek, akiket ma ünnepel Egyházam, mind olyan gyarló emberek voltak, mint ti. Ma mégis szentekként tiszteli őket Egyházam. Azért, mert erős akarattal ellene mondtak minden kísértésnek, és ha elestek, mindig felálltak. Róluk vegyetek példát. Kérjétek, hogy imádkozzanak értetek.

Az Egyház hármas egysége révén kapcsolatban vagytok egymással. A Földön van a küzdő Egyház. Ez azt jelenti, hogy meg kell küzdenetek a sátánnal, aki el akar buktatni, és kárhozatra akar taszítani. A ti fegyveretek a Belém vetett hit. Minél jobban bíztok Bennem, annál inkább biztonságban vagytok. Ha teljesen átadjátok az életeteket Nekem, és mindenben Rám hagyatkoztok, elkerül benneteket ellenfelem, mert nem álltok szóba vele.

A szenvedő Egyház a tisztítótüzet jelenti. Ők azok a lelkek, akik megbánták bűneiket, és bocsánatot nyertek. De igazságosságom megköveteli tőlük, hogy levezekeljék bűneiket. Elmagyarázom, hogy jobban megértsétek. Ha egy szülőpár elabortáltatja gyermekét, megbánja, meggyónja, és feloldozást nyer, akkor nem kárhozik el. De mivel nem tudják meg nem történtté tenni a gyilkosságot, azért ezt a súlyos, halálos bűnt le kell vezekelni. A lelkeknek, akik bűnben éltek a Földön, annyi évig kell vezekelniük a tisztítótűzben, ahány évig nem éltek életszentségben. Ez sokszor egy egész életet jelent. De a tisztítótűzben másként telik az idő, mint a Földön. Ami itt tíz év, az ott tízezer évnek felel meg. Egy évig tartó fekvő betegség súlyos szenvedések közepette, ott három perc. Jól jár az az ember, aki itt levezekelheti bűneit, még akkor is, ha ez sok szenvedéssel jár. Imádkozzatok értük, mert az ima és a Szentmise enyhíti súlyos kínjaikat, és megrövidíti szenvedésük idejét.

A dicsőséges Egyház a Menny, amelynek megszámlálhatatlan sok lakója van. Ők a szentek, akik vég nélkül dicsőítik és magasztalják a Szentháromságos egy Istent, és örökké hálát adnak megváltásukért. Imádkoznak a küzdő Egyház tagjaiért, hogy ők is felmehessenek a Mennybe.

Drága gyermekeim! Ma fontosnak tartottam, hogy tanítsalak benneteket. Ne vegyétek könnyelműen az életeteket, amit azért ajándékoztam nektek, hogy hűségesen sáfárkodjatok vele. Minden képességeteket kamatoztassátok Isten nagyobb dicsőségére. Amikor lezárul küldetésetek, mindenről számot kell adni. Az időről, hogy mire fordítottátok. Minden szavatokról és cselekedetetekről. De még a gondolataitokról is. Minden az Én kegyelmem, amit azért kaptatok, hogy megszentelődjetek, és másokat is üdvösségre vezessetek. Soha ne feledjétek, amit kértem: Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok. Ez az életszentség. Ismerjétek meg az Evangéliumot, ami az Én tanításom, és váltsátok tettekre. Ha megteszitek, boldogok lesztek már itt a Földön, és majd örökké a Mennyben is. Erre áldalak meg benneteket, Szívem minden emberi elképzelést felülmúló örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szentírási megerősítés: Zsid 2, 3: „az Úr hirdetett”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.10.28. 19:53 :: Andre Lowoa

2020. október 28. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Nagy sötétség borul erre a világra, ami egyre fokozódik. A démonok minden erejüket bevetik, hogy az embereket megtévesszék, és a kárhozatra taszítsák. Ti világító fáklyák vagytok ebben a mindeneket körülvevő sötétségben. Most vihar előtti csend van. A vihar hamarosan kitör. Olyan lesz, mint amikor a hajót a tenger hányja, veti, dobálja, és el akarja süllyeszteni. A hajó Egyházam jelképe. Ahogy Don Bosco megálmodta, két stabil oszlop van, amihez le lehet vetni a horgonyt, és ki lehet kötni, ami biztonságot ad. Az egyik oszlop Én Magam vagyok a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Én vagyok a védőpajzs a sátán ellen. Aki tiszta lélekkel fogad magához, annak nyert ügye van, mert ott megvakítom a sátánt, eltaposom, tehetetlenné teszem, és a lélek biztos léptekkel halad előre az üdvösség útján, és elnyeri az örök boldogságot. A másik oszlop az Én Legszentebb Anyám, Akit nektek adtam a kereszten. A Hozzá mondott imák, különösen a rózsafüzér, kimondhatatlan erőforrás, amely megvakítja, megkötözi a sátánt. Ahol a rózsafüzért imádkozzák, onnan menekül a gonosz, kitisztul az ég, eloszlik a sötétség, felszakadozik a felhő, és napfény borítja be a tájat. Édesanyám közbenjárására minden kegyelmet megadok. Imáitokra akarom megújítani a föld színét, amely már nem várat sokáig magára: hamarosan bekövetkezik.

Gyermekeim! Az Egyháznak és a világnak most olyan pokoli mélységeket kell megélni, amilyen még soha nem volt a világ teremtése óta. Most fog fellépni az antikrisztus, a nagy megtévesztő, a hazug fenevad, aki azt akarja elhitetni magáról, hogy ő Én vagyok. Uralma csak ideig-óráig tart. A Jelenések könyvében és Dániel próféta könyvében meg van írva. Három és fél év az ő ideje. De megrövidítem ezt az időt is. Gyakorlatilag, ha a régi időszámításhoz viszonyítjuk a három és fél évet, akkor az csak a fele idő lesz. Azért, mert nem akarom, hogy még a választottakat is megtévessze, ha lehetséges lenne, és meg akarom menteni a lelkeket.

Nagyon hirtelen fog kitörni az üldözés. Ellenfelem már mindent előkészített.

Drága gyermekeim! Ne féljetek, mert kimenekítelek titeket minden veszélyből. Ha tudjátok, mondjátok el mindennap a 91. zsoltárt, és éljétek meg azt a hitet és bizalmat, ami abból fakad. Szeretetem óv meg és tart fönn benneteket minden veszélyben, úgy, mint amikor Péter járt a vízen. Ha mindig Rajtam tartjátok tekinteteteket és határtalanul bíztok Bennem, nem fogtok süllyedni a habokban. Tudatosítsátok magatokban, hogy állandó jelenlétemben éltek, és azt, hogy mindenható vagyok. Nekem hatalmam van titeket kimenekíteni minden veszélyből, de bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Szeretetem átölel, irgalmam végigkísér titeket életetek minden útján.

Fogadjátok szeretetteljes áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Jak 5, 10: „Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak.”

Mt 22, 1: „Jézus szólt”

Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása